Tăng ngăn hâi: 5/9/2020

 

 

Hmâ mot tung mâu rôh leh kân dêi tơnêi têa, kăn [o#, mâu ngế cheăng Agribank Kon Tum pơrá lăm troh a Măng Bút, cheăm ki tơru\m pro nho\ng o ối tung tơdroăng kơtiê xơpá dêi tơring Kon Plong. Ki xiâm dêi rôh lăm pôu, mơhnhôk, hbru tơmeăm mơnê mâu mố đo#i tro rong, rơpo\ng mố đo#i hlâ, mâu ngế ki ai hnoăng [ă kăch măng. Kố cho tơdroăng cheăng pêi đi đo châ Hngêi rak liăn rak vế pêi pro tung plâ 13 hơnăm kố.

Tung tơdroăng cheăng kum phâi tơtô, xua ing mâu tơdroăng xơpá má môi ‘na tơdroăng rêh ối dêi mơngế Rơteăng a Măng Bút mâu hơnăm tơplâ xâ Pơhlăng, mê nếo tơplâ xâ Mih, pôa A Liêm, pơlê Long Rủa, cheăm Măng Bút, môi ngế mố đo#i tro rong tung rôh tơplâ xâ Mih, rơpo\ng ai hnoăng [ă kăch măng, tối tiah kố:

‘’Á ngăn kăn [o# hngêi rak liăn môi tiah kuăn ‘ne\ng dêi tơná. Phiu ro xua mâu vâi muăn đi đo lăm pôu. Á hiăng krâ bu ‘nâi hơ’muăn tối mâu tơdroăng ki ton nah ăm mâu vâi muăn hmâng. Tơdroăng rêh ối dêi vâi krâ nho\ng o Măng Bút ákố hiăng rơkê ple\ng tâ hdrối nah hên. Mâu ngế ki krâ ‘nâi pêi cheăng kâ, kuăn ‘ne\ng ‘nâi kơhnâ hriâm tâp’’.

 

 

Kăn [o#, mâu ngế cheăng Agribank Kon Tum pôu, kơ-êng rơpo\ng ki ai hnoăng [ă kăch măng a cheăm Măng Bút

 

 Agribank Kon Tum tơru\m pro nho\ng o [ă cheăm Măng Bút, tơring Kon Plong sap ing hơnăm 2007, tiô hiâm mơno pơkâ thế 04, hneăng 13 dêi khu pơkuâ ngăn Đảng Kon Tum. ‘Na ‘’Mơdêk mơjiâng mâu cheăm ki malối xơpá’’. Tung plâ 13 hơnăm hdrối nah rơtế [ă tơdroăng pêi pro tro hnoăng cheăng pâ mơnê, mâu tíu pêi cheăng kố ối veăng kum ivá rơtế [ă khu kăn pơkuâ cheăm mơdêk kuăn pơlê mơnhông cheăng kâ rêh ối [ă rak tơniăn rêh ối ăm pơlê pơla.

Pôa Nguyễn Ngọc Xuân, kăn hnê ngăn Vi [an cheăm Măng Bút, ăm ‘nâi:

‘’Rêm hơnăm hâi lơ 27/7, hâi leh, hâi Têt tíu cheăng ki tơru\m pro nho\ng o dêi Agribank pơrá lăm pôu, kơ-êng, hbru tơmeăm. Tíu cheăng tơru\m pro nho\ng o to\ng kum mâu thôn xuân môi tiah kuăn pơlê tung cheăm hên khât. To\ng kum mâu ngế ki ai hnoăng, mâu ngế ki ối tung rơpo\ng ki châ pơlê pơla to\ng kum. To\ng kum mơjiâng pro 4 toăng hngêi mơdrah, pro mâu túa cheăng kâ. Kong mêi têa kân lân lu pơtroh mâu ngế troh vâ ‘nâi nhên tơdroăng vâ to\ng kum cheăm hbrâ ví xía vâ xua kong mê khía mơhot têa kân lân lu’’.

Tung pơla Agribank Kon Tum hiăng kum vâ chê 1 rơtal liăn ăm tơdroăng ki lăm pôu, kơ-êng hbru tơmeăm pâ mơnê mâu mố đo#i tro rong, rơpo\ng mố đo#i hlâ, mâu ngế ki ai hnoăng [ă kăch măng a cheăm ki tơru\m pro nho\ng o Măng Bút, tơring Kon Plong. Jâ Hà Thị Thanh Hòa, kăn pho\ pơkuâ ngăn hngêi rak liăn Agribank Kon Tum ăm ‘nâi, mâu rôh lăm pôu kố ối cho rôh hnê hriâm mâu rơxông hơnăm ối nếo dêi tíu pêi cheăng ai tuăn hiâm pâ nhuo#m tơnêi têa, tơdroăng ki hâk tơngăm dêi hdroâng kuăn ngo [ă tơdroăng pâ mơnê [ă mâu rơxông ki hiăng hlâ rêh veăng ‘no mơheăm chhá ăm tơdroăng ki tơniăn krê dêi hdroâng mơngế:

‘’Tơdroăng ki to\ng kum rêh ối pơlê pơla xuân cho môi tung mâu hnoăng cheăng ki xiâm dêi tíu pêi cheăng ngin. Ngin xuân mơdêk, hnê hriâm ăm mâu ngế pêi cheăng ‘na tuăn hiâm pôu râng hnoăng cheăng [ă pơlê pơla. Kố ôh ti xê to hnoăng cheăng, mê ối mơhno tối tuăn hiâm dêi mâu ngế pêi cheăng [ă tơdroăng ki pâ mơnê mâu ngế ki ai hnoăng. {ă mâu vâi pú hơnăm ối nếo kot mâ tung chal ki hiăng hơniâp le\m mê mâu vâi pú xuân ai rôh vâ lăm pôu kơ-êng, mơhnhôk [ă châ ‘nâi nhên tâ ‘na mâu tơdroăng ki xơpá, mâu tơdroăng ki tơbrêi tơbrêh dêi mâu rơxông pâ pôa pin ki hiăng tơkâ luâ mê xuân mơjiâng tuăn hiâm le\m tung rêm ngế’’.

Pak^ng cheăm ki tơru\m pro nho\ng o Măng Bút, tơring Kon Plong, tung 5 hơnăm hdrối nah Agribank Kon Tum xuân hiăng kum lối 23 rơtal liăn pro ki nếo 1 to hngêi trung hriâm, 1 to hngêi pơkeăng cheăm, 164 toăng hngêi tơru\m ăm mâu kơtiê, 14 toăng ‘’hngêi tơtôu kong đoân’’, hbru 100 toăng rơxế mái, lối rơpâu hnoăng liăn hriâm rơkê ăm kuăn pơlê kơpong ki pro kăch măng, thôn pơlê ki malối xơpá. Agribank Kon Tum hiăng rơtế [ă khu kăn pơkuâ mâu cheăm, tơring dêi kong pơlê Kon Tum rak ngăn, pêi pro tơdroăng rêh ối tơdâng tơ’mô, thăm nếo tro tâ tiô tơdroăng pơkâ tơdjuôm ăm mâu mố đo#i tro rong, rơpo\ng mố đo#i hlâ [ă mâu ngế ki ai hnoăng kăch măng.

Khoa Điềm chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định