Tăng ngăn hâi: 21/1/2021

 

VOV4.Sêdang – A Hà Nội, Ko\ng an pơlê kong kân Hà Nội  tơku\m po  hneăng hôp tơbleăng [ă ăm mâu lêng kring gak tơniăn hneăng hôp kân tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng. A hneăng hôp. Thie#u tươ\ng Nguyễn Anh Tuấn, kăn xiâm pho\ pơkuâ ko\ng an Hà Nội hiăng tơbleăng troăng hơlâ kring vế hneăng Hôp Đảng roh má 13 dêi ko\ng an pơlê kong kơdrâm Hà Nội.

Pak^ng mâu tíu pêi cheăng veăng pêi tơdrêng tơdroăng kring vế Hneăng hôp, ko\ng an Hà Nội ối x^ng xoăng hnoăng cheăng pêi ăm tâi tâng mâu tíu pêi cheăng mơdêk hnoăng cheăng kring vế tơniăn tung kong pơlê, ‘na tơdroăng pơkuâ [ă tơku\m po kring gak tâi tâng kơxo# mâu lêng tung pơla po hneăng hôp vâ kum teăng tơleăng mơnhên drêng ai tơdroăng.

Tơbleăng a hâi leh lo kring gak, pôa Bùi Văn Nam, Ngế xiâm pho\ Khu xiâm ko\ng an, Ngế pơkuâ khu kring gak, pro tơniăn Hneăng hôp má 13 dêi đảng thế Ko\ng an Hà Nội  hnê tối ăm tâi tâng mâu kăn [o#, mâu lêng ko\g an pơlê xiâm tơku\m pêi tơdroăng kring gak vâ kring tơniăn, tơku\m po klêi hneăng hôp má 13 dêi Đảng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định