Tăng ngăn hâi: 12/8/2020

VOV4.Sêdang - Riân troh nôkố, kong pơlê Dak Lak hiăng ‘nâi ai 3 ngế tâ pơreăng Covid-19. Tơdrêng amê, ai 97 ngế dế klâ ối krê a mâu tíu khăm pơlât, 383 ngế klâ krê tơku\m [ă vâ chê 1.119 ngế klâ krê xêh a hngêi. Hlo pơreăng dế ối tâ tú ó, kơvâ ngăn pơkeăng Dak Lak hiăng hbrâ rơnáu, mơ-eăm ivá tối tơbleăng hên troăng hơlâ vâ hbrâ mơdât pơreăng, ôh tá ăm pơreăng châ tâ tú rơdâ tung lâp kong pơlê.

 

 

Klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 vêh xông tâ tú nếo, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Dak Lak hiăng tí tăng ‘nâi ple\ng ăm Vi [an hnê ngăn kong pơlê, Khu hnê mơhno cheăng hbrâ, mơdât pơreăng Covid-19 kong pơlê ‘na mâu troăng hơlâ a rêm hneăng ki nhên. Pơtroh mâu hlá mơ-éa pơkâ thế mâu tíu pêi cheăng khăm pơlât pêi cheăng a kơpong klâ krê, ‘mâi mơnhông hnoăng cheăng khăm pơreăng a troăng hiâm, rak tơniăn xing xoăng tung khăm pơlât pơreăng, hbrâ mơdât ki tâ tú ing ngế ki kố troh ngế ki tá tung mâu tíu khăm pơlât.

Malối, pêi pro tro hnoăng cheăng hbrâ mơdât ăm kăn [o# ngăn pơkeăng tíu ki hbrâ mơdât pơreăng. Mơdêk hnoăng cheăng ki hlê ple\ng ăm kuăn pơlê, krếo thế pơlê pơla rơtế tơdjuôm ivá, tơru\m krá [ă kơvâ ngăn pơkeăng [ă kơ koan ki ai tơdjâk troh tung hbrâ mơdât pơreăng.

Tung pơla pơreăng thăm rế tâ tú, rế athế hbrâ mơdât Covid-19, rế athế hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk há, vâ ‘mâi mơnhông tơdroăng ki ôh tá ai tu\m [ok thái pơkeăng cheăng tung khăm pơlât, Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Dak Lak hiăng ai hlá mơ-éa pơtroh mâu hngêi trung Đăi hok, kao đăng tung kong pơlê, krếo thế kăn [o#, thái cô, sinh viên khoa y veăng ‘no dêi hnoăng cheăng tung hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. {ok thái pơkeăng Nay Phi La, kăn pơkuâ Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi:

‘’Sap ing rôh ki ai ngế dương t^nh ki apoăng, Khu ngăn pơkeăng hiăng po mâu kơpong klâ ối krê tơku\m tung kong pơlê. Tí tăng vâ pôi tá ăm pơreăng tâ tú tung lâp lu. Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât mơhnhôk tâi tâng mâu kơxo# liăn sap ing kăn [o#, mâu ngế ki pêi cheăng, tá mâu sinh viên.

Ing mê, krếo thế tâi tâng mâu kăn [o# ngăn pơkeăng ki hiăng pơtê cheăng tung plâ 5 hơnăm achê kố chêh inâi veăng tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng xuân môi tiah rak tơniăn hnoăng cheăng klâ krê, ví ki tâ tú tung pơlê pơla. Pak^ng hbrâ mơdât pơreăng, kơvâ ngăn pơkeăng ối tơtro\ng troh tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê tung kơpong klâ krê, rak tơniăn ‘na mâu ngế cheăng pế pơchên hmê kơchâi ăm mâu ngế klâ krê’’.

Pơtối rak vế hiâm mơno ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah tơplâ xâ’’, nôkố kơvâ ngăn pơkeăng Dak Lak dế tơku\m ăm hnoăng cheăng hbrâ mơdât [ă tơdroăng cheăng ki krá tơniăn mâu ngế ki lăm, vêh sap ing kơpong ki ai pơreăng, malối cho pơlê kong kân Đà Nẵng, re\ng klâ krê mâu ngế ki mơni kô tâ tú, pâk xo mơheăm séa ngăn.

Klêi kơ’nâi ‘nâi ai mâu ngế ki tâ pơreăng Covid-19 ki apoăng, Tíu xiâm hbrâ mơdât pơreăng CDC Dak Lak hiăng pro hên kơxo# phon ki vâ krếo tơdrêng, plâ hâi plâ măng vâ tơdah xo tơdroăng ki tối tơbleăng sap ing kuăn pơlê tối ‘na pơreăng Covid-19, mâu ngế ki F1, F2 kal tối châ chăn dêi tơná, kơhnâ tí tăng mâu ngế ki ối achê [ă ngế ki tâ pơreăng. Mâu kăn [o# pêi dêi hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng tung pơla kố đi đo tung ivá mơ-eăm hbrâ rơnáu, chiâng vâ troh a kơpong ki ai pơreăng, mâu ngế ki lâi mơni kô tâ tú, ai drêng lâi kô pơtroh mơngế troh a tíu mê.

Rơtế amê, a mâu kơpong klâ krê tơku\m, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât [ă mâu khu râ, kơvâ cheăng, khu lêng kring vế hiăng tơru\m krá, rak tơniăn liăn ngân, kum ôu kâ, rêh ối rêm hâi ăm mâu ngế ki mơni tro tâ tú. {ok thái pơkeăng Lê Phúc, kăn pho\ pơkuâ tíu xiâm hbrâ mơdât pơreăng tối ăm ‘nâi:

‘’Troh nôkố, ngin hiăng tơdah 325 ngế kuăn pơlê troh a kơpong klâ klrê. Khu lêng dêi Ko\ng an rak tơniăn tơdroăng ki pế pơchên hmê kơchâi a kơpong klâ krê, kơvâ ngăn pơkeăng, xua tơdroăng ki pơkuâ dêi Tíu xiâm Hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê hiăng mơhnhôk mâu khu cheăng dêi Hngêi pơkeăng kân pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Tíu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơlê kong kơdrâm klâ xing xoăng chiâng 2 khu cheăng, rêm khu ai 11 ngế vâ pêi pro tiô tơdroăng cheăng tơdah xo xuân môi tiah pêi pro mâu tơdroăng cheăng ki ai tơdjâk troh, hnoăng cheăng a kơpong krâ klê. Nôkố, hnoăng cheăng tơdah xo, pơlât, rak ngăn kuăn pơlê a kơpong klâ krê hlo hiăng tơniăn tro tiô pơkâ dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng’’.

Vâ rak tơniăn hnoăng cheăng khăm pơlât tơdjuôm dêi kuăn pơlê, ví tơdroăng ki pôi tá ăm kuăn pơlê préa pro\ng, drêng troh khăm pơlât a hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên, tíu cheăng khăm pơlât ki má mơ’nui dêi kong pơlê, Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât hiăng tí tăng ‘nâi ple\ng ăm Vi [an hnê ngăn kong pơlê hơ’leh tơdroăng klâ krê, pơlât mâu ngế ki tâ Covid-19 troh a Hngêi pơkeăng pơlât kơ-o lo mơheăm [ă hngêi pơkeăng pơlât xôu kong pơlê.

{ok thái pơkeăng Châu Đương, kăn pơkuâ Hngêi pơkeăng pơlât kơ-o lo mơheăm [ă pơlât xôu kong pơlê tối ăm ‘nâi:

‘’Ngin hiăng xe\n tâi tâng mâu ngế ki tamo vâ pro kơpong klâ krê [ă pơlât mâu ngế ki tâ pơreăng Covid-19. {ă mâu ngế ki tâ pơreăng kơ-o lo mơheăm, ngin hiăng hơ’leh tâi tâng mâu ngế ki mê hiăng tơniăn ‘na pơlât ối tung hngêi pơkeăng lơ mâu tíu xiâm ngăn pơkeăng vâ pơtối rak ngăn, pơlât, [ă mâu ngế ki tâ pơreăng kơ-o lo mơheăm ki râ, ngin djâ troh kơpong D dêi hngêi pơkeăng Tâm thần vâ pơtối séa ngăn, pơlât.

{ă mâu ngế ki tâ pơreăng êi xôu [ă hâ a plâi nuih, COP ki râ ngin pơtroh ăm hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên. Klêi mê ngin mơgrúa le\m, xôh pơkeăng tung tâi tâng hngêi pơkeăng’’.

{ă tơdroăng ki veăng kum kơhnâ, rơdêi, [ămâu troăng hơlâ tơdâng tơ’mô, tu\m têk, tro tiô pơkâ, kơvâ ngăn pơkeăng dế mơ-eăm pêi pro mâu troăng hơlâ vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tiô túa ki re\ng má môi, kơdroh ai ngế tâ ki nếo. Rơtế amê, kuăn pơlê kal hlê ple\ng, veăng kơhnâ, pêi pro kơtăng tiô tơdroăng ki hnê tối dêi kơvâ ngăn pơkeăng mê loi tơngah, pơreăng Covid-19 kô kâi châ mơdât.

 

Mai Lê - Võ Quỳnh - Đình Thi- Thu Huế  chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng