Tăng ngăn hâi: 22/1/2020

 

VOV4.Sêdang - {a\ tơdroăng kong têa Sinuâ kô mơdêk rôe mâu kế tơmeăm khoăng pêi lo ing chiâk deăng dêi Mih tung hơnăm kố tiô môi tuăn tê mơdró hneăng má 1, Khu xiâm pơkuâ pêi chiâk deăng Mih tối ôh tá kal thế pơtối to\ng kum ăm kuăn pơlê pêi chiâk deăng dêi kong têa kố. Mâu kuăn pơlê pêi chiâk deăng Mih dế rế hía rế kơnôm to\ng kum ing Chin phuh Mih tung 2 hơnăm kố nah tê tơmeăm khoăng ngi kong têa ê kơdroh xua hơkăng tê mơdró pơla Mih – Sinuâ thăm rế ó. Laga Ngế xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng kong têa Mih Sonny tối ăm ‘nâi Sinuâ kô pơxiâm rôe kế tơmeăm khoăng pêi lo ing chiâk deăng dêi Mih ôh tá kal pơtối châ to\ng kum xếo.

            Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng