Tăng ngăn hâi: 11/10/2020

 

 

Bêng Yên Đổ cho bêng ki djâ troăng ahdrối ăm tơdroăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê tơru\m mơjiâng tơdroăng rêh ối mơhno túa le\m tro’’. Vâ tơdroăng kố châ rak vế, pêi pro tiô tơdroăng nếo, bêng Yên Đổ hiăng thăm mơdêk hnê tối ‘na tơdroăng cheăng kố, hnối pêi pro tiô tơdroăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê tơru\m mơjiâng thôn pơlê nếo, kơpho# rơkê ple\ng’’. Tung mê, bêng ai mơnhên tối ki xiâm dêi tơdroăng cho mơjiâng tôh kơpho# ngiât le\m – krúa - tơniăn, prôk troh a túa rêh ối tiô chal nếo.

 

 

Kuât dêi pơlê Ia Nueng, cheăm Biển Hồ, Pơlê kong kơdrâm Plei Ku

 

Pôa Đặng Ngọc Thắng, Kăn hnê ngăn Vi [an bêng Yên Đổ tối: Klêi kơ’nâi 20 hơnăm rak vế, pêi pro tiô hnoăng cheăng, hên khôi túa le\m tro châ rak vế, pơtối mơnhông, túa rêh kâ ối nếo chôa ‘lâng hơ’leh rế tơniăn. Troh nôkố, 98% mâu troăng prôk hiăng châ ok [ê tong, tôh kơxu tâi tâng; ngiâ méa, tơnêi tíu tâ tá rế hía thăm rế châ mơnhông; rêm hơnăm ai lối 95% kơxo# rơpo\ng ki châ mơnhên inâi rơpo\ng hngêi mơhno túa le\m tro [ă hên mâu tơdroăng ki ê. Ki châ tơ-[rê dêi hnoăng cheăng hiăng veăng kum kơhnâ khât ăm tơdroăng mơjiâng tơnêi tíu mơhno túa le\m tro, kring vế, rak ngăn tơdroăng rêh ối pơlê pơla tơniăn, thăm mơdêk tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê, thăm mơdêk tơdroăng pêi cheăng kâ dêi pơlê cheăm.

A bêng Hội Thương, hnoăng cheăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê tơru\m mơjiâng tơdroăng rêh ối mơhno túa le\m tro’’ xuân hiăng châ mâu khu râ kuăn pơlê kơhnâ veăng pêi pro. Jâ Võ Thị Hằng, Kăn hnê ngăn Vi [an bêng tối ăm ‘nâi: mâu hơnăm hdrối mê hía nah, mâu tơdroăng cheăng ki mơjiâng rơpo\ng hngêi mơhno túa le\m tro châ mơnhông mơdêk rơdêi, tơtro [ă tơdroăng ki mơjiâng tôh kơpho# krá tơniăn tung rêm kơvâ cheăng, mơjiâng kơpho# rơkê ple\ng. Troh nôkố, lâp bêng ai 2 rơpâu 160 kơpêng 2 rơpâu 226 rơpo\ng châ dó inâi ‘’Rơpo\ng mơhno túa le\m tro’’, châ 97%; kơxo# rơpo\ng kơtiê chu kơdroh ối 0,46%; lối 90% troăng prôk tung kơpong kuăn pơlê hiăng châ go#m xok krúa le\m; tuăn mơno dêi kuăn pơlê ‘na rak vế krúa le\m tơnêi tíu, hyôh kong prâi châ mơnhông.

Séa mơnhên ngăn ‘na ki tơ-[rê dêi tơdroăng cheăng, pôa Nguyễn Xuân Hà-Kăn pơkuâ ngăn mơhno túa le\m tro, tối tơbleăng tơdroăng nếo dêi pơlê kong kơdrâm Plei Ku ai tối tiah kố: Kơnôm ing tơdroăng ki hnê mơhnôk, djâ pêi pro mâu hnoăng cheăng, mâu tôh kơpho# hiăng teăm hnê tối, mơhnhôk kuăn pơlê rak vế, pêi pro tiô troăng hơlâ ki pơkâ, tơdroăng ki mơ’no thế a mâu kơpong pơlê rêh ối. Dế nôkố, tâi tâng thôn pơlê, tôh kơpho# hiăng ai tíu ki tơku\m hôp [ă tơku\m tơpui tơno; tơdroăng tơ’noăng ivá, mơhno túa le\m tro, hơdruê xuâng [ă pơtối mơnhông tơdroăng cheăng. Lâp pơlê kong kơdrâm ai 51 rơpâu 178 rơpo\ng châ dó inâi ‘’Rơpo\ng hngêi mơhno túa le\m tro’’, tâk châ 63% tâng vâ pơchông ngăn [ă hơnăm 2001, 95% thôn pơlê, tôh kơpho#; 96 % kơ koan, khu pêi cheăng hiăng châ dó inâi mơhno túa le\m tro; 8/8 kơxo# cheăm hiăng châ pêi pro klêi tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo [ă 3 to pơlê hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế châ plah thôn pơlê nếo tiô tơdroăng kơxo# 12-CT/TƯ dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng.

 Ki rơhêng vâ tối, a môi hneăng hôp mơgêi 20 hơnăm rak vế, pêi pro tiô tơdroăng cheăng, mâu cheăm, bêng hiăng rah xo [ă kơde\n khe\n 1 rơpâu 365 rơpo\ng mơhno túa le\m tro ki rơkê má môi. Hên khu hnê mơhnhôk [ă rơpo\ng hiăng ai hên troăng hơlâ ki kum kơhnâ khât, cho khu xiâm kơhnâ pêi pro mâu tơdroăng cheăng, veăng kum ôh tá xê iâ vâ pơlê kong kơdrâm vâ châ mơnhên kơpho# má 1 ki ối tung kong  pơlê.

 

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định