Tăng ngăn hâi: 26/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - A roh hôp má 10, Kuo#k ho#i hneăng 14 hiăng pơxiâm po tung măng t^ng hdrối kố nah, mâu kăn cheăng tung Kuo#k ho#i hiăng tơpui tơno mơ’no tơdrêng tung um tơvi ‘na mâu tơdroăng ki ối tơpui pơrá phá dêi pó dêi hlá mơ-éa chêh tối ‘na Luât ối a tíu tơníu ki ‘mâi hơ’leh.

 

 

Veăng hnê tối tung hlá mơ-éa luât, ‘na pro hlá mơ-éa ối pơtân, mâu ki ‘nâ tối thế pơtối pơkâ ‘na hâi khế pro hlá mơ-éa ối pơtân môi tiah luât pơkâ ki ton gá 2 hơnăm vâ ‘nâi nhên khi phá [ă ối pơtân ton hơnăn. La mâu ki ‘nâ tối tiah kố hlá mơ-éa Luât ôh á chiâng pơkâ hâi khế hnăm vâ kơdroh tơdroăng pro hên hlá mơ-éa, pro chiâng pá ăm kuăn pơlê tung tơdroăng pêi pro hnoăng lăm ối.

Tơdroăng rak ngăn ‘na lăm ối pơtân xuân châ pro tơniăn pêi pro tiô tơdroăng tối tơbleăng, chêh inâi ing tơdroăng chêh ‘mot tung kơmăi ‘na tíu lăm ối pơtân [ă mâu tơdroăng cheăng pêi, ‘nâi nhên tíu pêi cheăng dêi kơ koan Ko\ng an a tíu ki ối. ‘Na tơdroăng pơkâ lăm ối pơtê, mâu ki ‘nâ tối tiah kố, xuân thế ối pơkâ pro hlá mơ-éa hên h^n tơvâ tơvân.

Pôa Triệu Thanh Dung, Ngế kăn kong pơlê Cao Bằng tối:

‘’Pơkâ ối pơtân ôh tá hơ’leh ‘na tơnêi tíu ki ối pơtân hiăng chêh tung hlá mơ-éa hdrối mê, mê bú pro mơdon hâi khế ối pơtân. Xua mê á tơmiât tơdroăng pơkâ pro hlá mơ-éa pơkâ hâi khế ối pơtân môi tiah pro hlá mơ-éa ối pơtân cho gá ôh tá kal to lâi. Athế hlá mơ-éa luât mê thế séa ngăn nhên, tí tăng ‘nâi ple\ng, pơkâ túa pro hlá mơ-éa ki pơkâ hâi khế ối pơtân ăm tơ’lêi drêng pro hlá mơ-éa ối pơtân.

Pơtih môi tiah bú kal to ph^u pơkâ hâi khế hơnăm ối pơtân lơ lăm chêh inâi tơdrêng [ă phôn râng kong, xúa [ă đie#n tưh vâ pro tơniăn hlối re\ng, tơ’lêi hlâu, tâ ăm kuăn pơlê ki pro hlá mơ-éa mê’’.

‘Na tơdroăng chêh inâi lăm ối pơtân ton hơnăm, ai hên tơdroăng tối vâ môi tuăn [ă tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa luât cho kal pơkâ kơlo riân mơngế a tíu ối ki ăm mung ối, ối a hngêi pro hlá mơ-éa chêh inâi lăm ối pơtân ton hơnăm. Ing mê, môi tung mâu tơdroăng pơkâ vâ chêh inâi ối pơtân amê thế pro tơniăn ‘na tơnêi tíu hngêi ối ki iâ thế xua Ho#i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ kong pơlê pơkâ la ôh tá iâ tâ 8m2 tíu ối tung môi ngế.

Kơlo tơnêi hngêi ối ki ku\n gá 8m2 tung môi ngế ối mê xuân cho tơdroăng pơkâ mơnhên kal thế pro klêi tung hơnăm 2020 châ chêh tối tung Tơdroăng mơnhông mơdêk tơnêi têa troh hơnăm 2020 [ă  pêi pro mâu tơdroăng cheăng vâ  troh hơnăm 2030 [ă kơlo ki iâ 8m2 tung 1 ngế lơ kân tâ xuân châ pơkâ mơ-eăm dêi tâi tâng mâu kong pơlê tung lâp tơnêi têa.

Pôa Phạm Văn Hòa, Ngế kăn kong pơlê Đồng Tháp tối tiah kố:

‘’Luât lăm ối pơtân ai pơkâ chêh pro hlá mơ-éa ối pơtân ton hơnăm a mâu kơpho# kân gá nhên kơtăng tâ tâng vâ pơchông [ă mâu kong pơlê ki ê, vâ séa ngăn kơtăng ‘na tơdroăng kơxo# kuăn mơngế rế tâk a mâu pơlê kong kân, la ki khât gá mâu tơdroăng pêi pro ‘na luât mê ôh tá châ pêi pro mơhé môi tiah tơdroăng púi vâ.

Tơdroăng kơdroh lăm prôk ối a mâu pơlê kong kân kô pêi pro hên tơdroăng ki pơrá phá, tung mê, tâng ôh tá pro hlá mơ-éa ối pơtân ăm mâu ngế ki lăm rêh ối tro kơ luât a mâu pơlê kong kân Hà Nội, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, mê xuân ôh tá rak ngăn tơ-[rê kuăn pơlê a mâu tíu ki mê, xua mê, kuăn pơlê troh lăm pêi cheăng, hriâm akố. Xua mê tơdroăng ‘na pro hlá mơ-éa ối pơtân a mâu pơlê kong kân râ xiâm tơnêi têa cho kal păng ‘nâng pêi pro tro tiô tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa, vâ tơniăn má môi ăm hnoăng rêh ối dêi kuăn pơlê’’.

Ki hên mâu kăn vâ môi tuăn [ă hlá mơ-éa ‘mâi hơ’lêh tiô troăng hơlâ ki rak ngăn kuăn pơlê lăm ối [ă tơdroăng chêh pơtroh ing rak ngăn [ă ko\ng tung hlá mơ-éa on veăng rơpo\ng hngêi chêh rak ngăn tung kơmăi đie#n tưh ing tơdroăng xua kong nge# thông tin. Tiô mâu kăn tối mê cho troăng hơlâ rak ngăn túa ki nếo dêi tơdroăng hơ’leh cheăng [ă kơmăi kơmok.

Pak^ng mê, ăm phêp kuăn pơlê pơtối xúa hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi, Hlá mơ-éa ối pơtân vâ ví tơdroăng ki lơ pro tơ’nôm hlá mơ-éa, lơ tơ’nôm tơdroăng ki pro pá, tơvâ tơvân ăm kuăn pơlê, pro pá kân ăm mâu kơ koan rak ngăn, chêh pro hlá mơ-éa ối pơtân a pơla Luât ki nếo ai xêt [ă pêi pro.

Pôa Nguyễn Mạnh Cường, Kăn kong pơlê Quảng Bình tối tiah kố:

‘’Vâ ví tơdroăng ki pá tơvâ tơvân [ă kring vế hnoăng rêh ối dêi kuăn pơlê mê thế ai môi tơdroăng ki pơtroh pơtó ing kơ’nâi luât pơkâ hiăng xêt khât ta troh drêng pin hiăng tah lôi hlối hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi, hlá mơ-éa ối pơtân. Xua mê, á vâ môi tuăn [ă tơdroăng pơkâ má 1 xua Khu kăn kuo#k ho#i chêh pơtroh cho hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi, hlá mơ-éa ối pơtân chêh [ă hlá mơ-éa mê pơtối châ xúa pêi pro ta troh hâi lơ 31/12/2022’’.

Môi tuăn [ă troăng hơlâ mê, jâ Trần Thị Dung, Khu kăn Điện Biên tối tiah kố, Chin phuh, Khu xiâm ko\ng an rơtế [ă mâu kơ koan ki tơdjâk troh hiăng mơ’no pơkâ mơ-eăm khât, ai hên hlá mơ-éa hnê mơhno [ă pêi pro kơtăng, mơ-eăm pê klêi tơdroăng chêh ‘mot tung kơmăi tơnêi têa ‘na inâi pơ’leăng mâ kuăn pơlê, kơmăi chêh ‘măn ‘na tíu ối kô chiâng po ngăn sap ing hâi lơ 1/7/2021.

Laga, mê nếo bú chêh klêi rôh ki mơjiâng tơdroăng chêh ‘mot tung kơmăi tơnêi têa ‘na tơdroăng pêi pro ki pơtối dêi kơ koan, khu tơru\m ki ai tơdjâk troh kô tí tăng ‘nâi ple\ng tơdroăng chêh ‘mot tung kơmăi mê vâ xúa tơdroăng xut tah hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi tơdroăng mê hâi châ tối nhên:

‘’Tơdroăng xut tah hlá mơ-éa rơpo\ng hngêi cho tơdroăng ki kân tơdjâk tơdrêng troh tơdroăng rêh ối rêm hâi dêi kuăn pơlê [ă tơdroăng pêi pro dêi mâu khu tơru\m cheăng ki ai tơdjâk troh. Xua mê, kal thế séa ngăn hbrâ rơnáu tung tu\m tơdroăng vâ ví ki pro pá ăm kuăn pơlê. Kuo#k ho#i pơkâ  luât thế pêi pro tro kơtăng Luât pơkâ chêh tung hlá mơ-éa luât, la drêng pêi pro Luât trâm hên xahpá, ki khât gá tơdroăng ‘mâi rơnêu hơhlêh ôh tá xê pro drêng kố klêi hlối thế chôa pơlâng [ă xuân thế mơnúa ngăn pro kơtăng khât ‘na luât ki pơkâ mê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định