Tăng ngăn hâi: 23/9/2020

 

 

Tung hâi apoăng mot hơnăm  hriâm nếo, 11 ngế vâi hdrêng a hngêi trung Mầm non Phù Mỹ pơlê kân Cát Tiên, kong pơlê Lâm Đồng, hiăng thế pơtê hriâm mot pơlât a hngêi pơkeăng xua châ ’nâi tâ ai ngế tâ pơreăng [ă vâ hbrâ mơdât pơreăng the#n ko\ng chêng rơkong. Kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Lâm Đồng dế mơdêk tối tơbleăng mâu tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng ôh tá ăm pơreăng châ tâ tú lâp lu.

Mê cho, hâi lơ 14/9, a hngêi trung Mầm Non Phù Mỹ, pơlê kân Cát Tiên, tơring Cát Tiên, ai 11 ngế vâi hdrêng sap 18 khế troh 24 khế tro the#n ko\ng chêng rơkong thế pơtê hriâm vâ pơlât a hngêi pơkeăng. Tâng tối tơdroăng mê, kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Lâm Đồng hiăng séa ngăn tâi tâng 264 ngế hdrêng ki dé hriâm a Hngêi trung Mầm non Phù Mỹ [ă lăm pôu tơrêm hngêi vâi hdrêng mê séa ngăn tơdroăng pêi pro hbrâ mơdât pơreăng vâ pôi tá tâ tú troh lâp lu.

Xuân tung măng t^ng hdrối, a Hngêi trung Mầm Non Anh Đào bêng 4, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, hiăng ai chât ngế vâi hdrêng pơtê hriâm xua tro tâ pơreăng the#n ko\ng chêng rơkong. Pôa Nguyễn Đức Thuận, Ngế xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng pơlât kong pơlê Lâm Đồng ăm ‘nâi, nhôm tơ’lêi tâ tú pơreăng kố, tá kơ koan khu râ pơkuâ cheăng hnê tối ăm kuăn pơlê pôi tá tơngôu [ă pơreăng ki mê. 

‘’Kơvâ ngăn pơkeăng đi đo hnê tối ăm kuăn pơlê má môi thế rêh ối krúa le\m xôh pơkeăng a plông tâ tá hngêi rêm măng t^ng, rêm hâi kơpuih krúa le\m. Má péa, xếo kong krúa ăm mâu vâi muăn kuăn cháu hdrối vâ kâ hmê [ă klêi lăm dế. Má pái, drêng ai ngế hdrêng ki lâi tro the#n ko\ng chêng rơkong, mê kuăn pơlê thế pôi tá ăm vâi ôi achê vâ pôi tâ tú’’.

 

 

 

 

Khăm rah ngăn vâ nâi ai ngế the#n ko\ng chêng rơkong a vâi hdrêng a Đà Lạt

 

Riân sap apoăng hơnăm troh nôkố, kong pơlê Lâm Đồng hiăng lối 170 ngế the#n ko\ng chêng rơkong. Mâu ngế the#n mê ki hên a mâu tơring Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đức Trọng, pơlê kong krâm Bảo Lộc [ă pơlê kong kơdrâm Đà Lạt. Tơdrêng [ă tơdroăng xôh pơkeăng kơdê pơreăng a mâu kơpong, tíu ai tâ pơreăng, kơvâ ngăn pơkeăng pơlât Lâm Đồng dế hnê thế pêi pro kơtăng khât tung hnê mơhno kuăn pơlê hbrâ mơdât pơreăng the#n ko\ng chêng rơkong, malối hnê hriâm hbrâ ăm mâu thái cô [ă mâu nâ ki păn rak ngăn vâi hdrêng a hngei trung mầm non.

Nôkố dế ronó mêi, pơreăng tơngê lo mơheăm dế pơtối tâ tú a kong pơlê Lâm Đồng tiô kơvâ ngăn pơkeăng pơlât dêi kong pơlê, troh nôkố tung kong pơlê hiăng ‘nâi ai 330 ngế tro tơngê lo mơheăm. Mâu ngế tơngê lo mơheăm mê cho a mâu cheăm, tơring tung kong pơlê, ki hên a mâu tơring Bảo Lâm, Đức Trọng [ă Dạ Teh. Vâ ví pơreăng tâ tú hên, kơvâ ngăn pơkeăng pơlât Lâm Đồng hiăng tơru\m krá [ă mâu cheăm tơring tơbleăng tơdroăng pêi pro hbrâ mơdât tơngêi lo mơheăm. Pak^ng mê hlối hnê tối ăm kuăn kơdê kiâ ngu nge\ng, [ă hbrâ mơdât ôh tá ăm tri trôu pâk, re\ng châ ‘nâi mâu ngế ki tơngê.

Pôa Nguyễn Văn Luyến, Ngế xiâm pho\  ngăn ‘na hbrâ mơdât pơreăng kong pơlê Lâm Đồng ăm ‘nâi:

‘’Ngin xuân tơbleăng tơdroăng séa ngăn kiâ ngu nge\ng, séa ngăn vâ kơdê tri trô, verto ki tâ tú pơreăng. Mâu tíu ki ai verto hên ngin kô tơbleăng kơdê tri trôu, hnê kuăn pơlê kơdê kiâ ngu nge\ng, ôh tá ăm ai tíu têa châ toăng rơtâ tá hngêi [ă malối mâu tơdroăng ki hdoăng têa thế séa ngăn nhên. Klêi mê, thế mâu rơpo\ng kuăn pơlê k^ tơhrâ, pơcháu ăm kăn [o# ngăn pơkeăng séa ngăn rêm hâi tơrêm khu rơpo\ng hngêi. Tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng troh nôkố hiăng pêi klêi tung tơdroăng séa ngăn hbrâ mơdât dêi kong pơlê’’.

 

 

 

\

Pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk a kơpong dêi Liêng Srôn, tơring Dam Rông

 

Nếo achê pơla kố, kơvâ ngăn pơkeăng Lâm Đồng pơtối châ ‘nâi ai ngế ki má 2 tâ pơreăng êi rơtốu krôk. Mê cho môi ngế hok tro lâm 12 hngêi trung râ má pái Dà Tông, tơring Dam Rông. Klêi mot pơlât a hngêi pơkeăng a mâu kơpong klâ krê dêi Khoa Nội Tổng Hợp - kơvâ pơlât vâi hdrêng, Kơvâ pơlât pơreăng tâ tú dêi Hngêi pơkeăng tơring Dam Rông vâ pơlât, [ok thái pơkeăng xo mơheăm gá lăm lăm Vie#n Pasteur Pơlê kong kân Hồ Chí Minh séa ngăn, klêi ngăn ăm hlo ai dương tính [ă pơreăng êi rơtốu krôk. Nôkố ngế ki mê hiăng châ kơvâ ngăn pơkeăng Pơlê kong kân Hồ Chí Minh pơtối pơlât hlối séa ngăn.

Pôa Nguyễn Quốc Minh, Ngế pơkuâ Tíu xiâm séa ngăn mơdât pơreăng kong pơlê Lâm Đồng ăm ‘nâi, klêi ‘nâi ai ngế tâ pơreăng êi rơtốu krôk ki nếo a cheăm Dà Mrông, kơvâ ngăn pơkeăng hiăng séa ngăn la troh nôkố xuân hâi kâi ‘nâi xiâm ki pro chiâng tâ tú pơreăng.  Tíu ‘nâi ai ngế tâ tú, kơvâ ngăn pơkeăng hiăng khăm rah ngăn vâ ’nâi tung kuăn pơlê khăm 320 ngế. Vâ mơdât oh tá ăm ai tíu xiâm ki tâ tú pơreăng.

Tíu xiâm ngăn mơdât pơreăng kong polê Lâm Đồng tơru\m [ă mâu kơvâ cheăng khu râ pơkuâ cheăng dêi tơring Dam Rông pơtối séa ngăn mơnhên mâu ngế ki achê [ă ngế ki hiăng tâ pơreăng. Tơdrêng amê kơvâ ngăn pơkeăng mơdêk pâk pơkeăng po rơdâ hbrâ mơdât pơreăng ăm mâu ngế ki dé tro tung hơnăm pơkâ dêi tơdroăng, hnê tối ăm kuăn pơlê pêi tro mâu tơdroăng pơkâ hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk.

 

Quốc Học rah chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định