Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Troh nôkố, a kong pơlê Lâm Đồng ôh tá ai rơpo\ng ki lâi thế rêh ối tung hngêi pơtân, hngêi xi kơchoh mêi. Mê cho tơdroăng pêi pro tơdâng mâu troăng hơlâ to\ng kum rơpo\ng kơtiê, rơpo\ng pá puât mơnhông mơdêk cheăng kâ, tơniăn tơdroăng rêh ối, chôa ‘lâng mơ-eăm hlu\n ing kơtiê. Tiô xêo dêi Vi [an Mât tra#n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Lâm Đồng, tung 5 hơnăm hiăng hluâ, ing kơxo# liăn ‘’Kum mâu ngế kơtiê’’ Mât tra#n mâu râ tung kong pơlê hiăng to\ng kum mơjiâng, rơnêu 2 rơpâu 148 toăng hngêi ối ăm rơpo\ng kơtiê dêi kong pơlê [a\ tâi tâng kơxo# liăn vâ chê 43 rơtal liăn. Troh nôkố tung kong pơlê Lâm Đồng ôh tá ai xêo rơpo\ng ki lâi thế rêh ối tung hngêi pơtân, hngêi xi kơchoh mêi. Pôa Bon Yo Soan, Pho\ hnê ngăn Vi [an Mât tra#n tơnêi têa kong pơlê Lâm Đồng tối ăm ‘nâi, tơdroăng tah lôi hngêi pơtân, hngêi xi kơchoh mêi tung kong pơlê hiăng mơhnhôk vâ rơpo\ng kơtiê mơ-eăm, kum mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla a kong pơlê, chôa kêi đeăng mâu pơkâ ‘na hngêi ối tung tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định