Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, Khu lo to\ng veăng kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po leh mơhnhôk pêt loăng ‘’Têt vâ kum mâu ngế kơtiê [ă mâu ngế tro trếo ‘mêi‘’ hơnăm 2021 [ă tơbâ kơ mâu ki to\ng kum, khe\n kơdeăn kăn [o#, mâu ngế tung khu pêi cheăng, mâu ngế kơhnâ pleăng hnoăng tơná tung mơhnhôk veăng tơlo hnoăng cheăng to\ng kum dêi Khu lo to\ng veăng.

Leh mơhnhôk ‘’Têt xua mâu ngế kơtiê [ă mâu ngế tro trếo ‘mêi rôh tơplâ nah Rơnó Hơngui Tân Sửu hơnăm 2021’’ châ tơbleăng tung lâp kong pơlê [ă tơdroăng pơkâ: to\ng kum ăm ki iâ gá 45 rơpâu hdroh ngế, rêm kơxu tơmeăm kơnâ 450 - 500 rơpâu liăn môi ngế.

A rôh mơhnhôk, mâu tíu pêi cheăng pêi pro tiô tơdroăng: Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó môi tung khu kơxo# kie#n thie#t Lâm Đồng to\ng kum  pro 10 toăng hngêi tuăn pâ ăm 100 hnoăng liăn hriâm rơkê tâi tâng châ 400 rơtuh liăn; Khu lo to\ng veăng Đà Lạt pêi pro tơdroăng mơhnhôk 9.932 kơxu tơmeăm kơnâ 4,6 rơtal liăn [ă hên ki ê rơtế [ă Khu lo to\ng veăng mâu tơring, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê pêi pro tơdroăng mơhnhôk tâi tâng kơxo# liăn vâ chê 30 rơtal liăn.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định