Tăng ngăn hâi: 23/9/2020


 

VOV4.Sêdang - A Lâm Đồng tơdroăng hbrâ mơdât êi rơtốu krôk dế châ po rơdâ trâu hơngế. 42 rơpâu 300 ngế vâi hdrêng a mâu kong pơlê dế châ pâk vaccine hbrâ mơdât êi krôk sap ing kố troh tâi khế 10. Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong pơlê Lâm Đồng dế tơku\m séa ngăn, xêo ngăn mâu ngế ki tá hâi châ pâk lơ pâk tá hâi tu\m vaccine hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk tung tơdroăng pâk po rơdâ vâ tơku\m pâk tơ’nôm, tơniăn ăm vâi hdrêng châ pâk tu\m.

Tung roh kố, kơvâ khăm pơlât kô tơku\m pâk pơkeăng vaccine hbrâ mơdât êi rơtốu krôk – châi hrê kơdroh roh pâk Td ăm 42 rơpâu 300 ngế vâi hdrêng a tâi tâng mâu cheăm, bêng, pơlê kân. Ki rơhêng vâ tối, vâi hdrêng a kơpong hơhngế hơhngo, tíu ôh tá châ pâk pơkeăng hên.

Tíu xiâm mơdât pơrea\ng kong pơlê Lâm Đồng pơchân mâu tơring thăm mơhnhôk kuăn pơlê djâ vâi hdrêng lăm pâk vaccine hbrâ mơdât pơrea\ng êi rơtốu krôk, tơniăn tu\m roh pâk [a\ tro hâi.

            Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định