Tăng ngăn hâi: 20/8/2020


VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê Lâm Đồng hiăng ai rôh pêi cheăng [ă Vi [an pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc ‘na tơdroăng pêi pro tiô tơdroăng kơjo kum hơ’leh hdrê loăng plâi tung kong pơlê. Ing kơxo# liăn ngân kong pơlê, sap hơnăm 2017 troh 2019 hiăng kum kuăn pơlê a 12 tơring, pơlê kong kơdrâm hơ’leh hdrê loăng plâi châ 800 ha loăng plâi tu\m túa, [ă tâi tâng kơxo# liăn hiăng ăm lối 3,150 rơtal liăn.

Mâu hdrê loăng châ kum mê tiô tơdroăng tơkêa bro ki hên cho hdrê plâi sầu riêng, măng cụt, plâi bơr klêp tơkâng [ă plâi mit tr^ng. Vi [an pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc pâ thế, tơdroăng hơ’leh hdrê loăng plâi pêt thế tơtro [ă tơdroăng cheăng amê, [ă thế pơxúa khât. Vi [an kong pơlê Lâm Đồng kal thế po rơdâ, hên túa hdrê loăng plâi pêt ăm tơtro [ă tơnêi tơníu, hyôh kong prâi a tíu mê, mâu kơvâ cheăng dêi kong pơlê kal thế hbrâ mơjiâng mâu pơkâ ăm liăn ngăn, mung liăn rôe hdrê kum ăm pêt tro rơnó, tơ’nôm liăn [ă mơdêk hnoăng cheăng lăm séa ngăn ki chiâng lơ oh, le\m lơ ôh dêi mâu hdrê loăng plâi hdrối vâ kơjo kum ăm kuăn pơlê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định