Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi [an kong pơlê Lâm Đồng hiăng pơkâ xo tơvêh vâ chê 30 rơpâu ha dêi 196 tơdroăng tơkêa bro mung kong, tơnêi kong ôh tá châ tơ-[rê. Tiô tơbleăng dêi Khu pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê kong pơlê Lâm Đồng, nôkố lâp kong pơlê ai 328 tơdroăng tơkêa bro dêi 313 khu tê mơdró châ khu râ kăn pơkuâ pơcháu lối 53 rơpâu ha tơdjâk troh kong [a\ tơnêi kong.

Kong a [a\ng ai tơdroăng tơkêa bro tro kếo

 

Laga, hên tơdroăng tơkêa bro klêi kơ’nâi châ Vi [an kong pơlê k^ hiăng ôh tá po rơdâ pêi pro lơ pêi pro ôh tá tro pơkâ xiâm pro kong tro ko ‘nhê lơ tro hdi xo ôh tá tro luât, laga ôh tá ai troăng mơdât. Vâ hơ’leh tơdroăng kố, Vi [an kong pơlê Lâm Đồng hiăng pơkâ xo tơvêh 196 tơdroăng tơkêa bro [a\ tâi tâng [a\ng deăng vâ chê 30 rơpâu ha. Tơdrêng amê, kong pơlê hiăng pơxâu phak 116 khu tê mơdró, pơkâ chêl thiăn tro lu\p kong, xua lôi hía kong, kếo loăng kong ôh tá tro luât, [a\ tâi tâng kơxo# liăn 311 rơtal liăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định