Tăng ngăn hâi: 9/12/2019

VOV4.Sêdang - A tơring Lâm Hà, kong pơlê Lâm đồng tơdroăng ki kuăn pơlê ki kơtoâ pơkí kơđu tơnêi klâng pro ăm [ăng tơnêi pêt báu rế hía rế ku\n. Maluâ, khu kăn pơkuâ kong pơlê hiăng pơkâ tơleăng la tá hâi kơtăng khât mê hên ngế xuân ối mơhno\ng pro xôi.

 

 

 

 

 

 

 

Tung kơxo# lối 7 sao tơnêi klâng báu dêi rơpo\ng pôa Nguyễn Văn Dũng (ối a tôh kơpho# Văn Hà, pơlê kân Đinh Văn, tơring Lâm Hà, kong pơlê Lâm Đồng) nôkố ai 4 sao tơnêi hiăng ok tơnêi a klâng pro chiâng kơdrum pêt loăng yâu păn hdrong. Pôa Dũng tối tơdroăng mơhno\ng ăm gu tơnêi pro kơđu klâng pro tơbăng cho xôi, la pêt báu ôh tá bê kâ mê rơpo\ng hngêi xuân thế hriăn troăng pêi cheăng ki vâ mơnhông cheăng kâ.

‘’Kuăn pơlê ăm ‘nâi tâng gu tơnêi kơđu klâng bro tơbăng kô tro pơxâu phak, la pâ mâu kăn pêt báu a kơpong kố bú pêt 1 hdrôh tê a rơchôa ôh tá ai vâ tôh, mê á pâ mâu kăn kui tơnêi pro long vâ păn ká la ôh tá ai têa, mê hiăng kơđu lôi long vâ pêt loăng plâi ton hơnăm’’.

 

Môi pâ tơnêi klâng pôa Dũng hiăng ok tơnêi pro tơbăng pêt loăng yâu păn hdrong xo prế

 

 

Môi tiah, vâ chê 3 sao tơnêi pêt báu a [ăng klâng Kon Têch Đăng dêi rơpo\ng pôa Nguyễn Huy Phương ối a pơlê kân Đinh Văn, maluâ mâu kăn mơdât la pôa Phương xuân ối ok tơnêi pro tơbăng vâ hơ’leh pêt loăng yâu păn hdrong. Pôa Phương tối ăm ‘nâi, nôkố [ăng klâng báu Kon Têch Đăng ai dâng 50 ha mê kuăn pơlê hiăng to\ng kơđu tơnêi châ tơdế vâ pêt loăng yâu. Tâng riân tíu kơđu mê rêm sao tơnêi báu klâng kuăn pơlê thế ‘no dâng 60 rơtuh liăn. Mâu kăn ai pơxâu phâk la ngin xuân ối ok tơnêi xua kal ‘na tơdroăng vâ rêh ối.

‘’Mâu kăn ôh tá ăm pin ok vâi tối kố cho tơnêi pêt báu, la xua pêt báu oh tá châ hên, oh tá bê kâ, liăn mơhá hnoăng mơngế pêi tâi, mê kuăn pơlê chiâng hơ’leh. Xuân tung môi [ăng tơnêi 1 ha lơ 1 sao la ăm kuăn pơlê pêt loăng yâu păn hdrong kô châ  xo 4 troh 5 hdroh tâng vâ pơchông [ă báu mê kuăn pơlê pêt loăng yâu vâ tăng tơdroăng rêh kâ ối’’.

Tiô pôa Nguyễn Chí Vọng, kăn [o# ngăn ‘na tơnêi tơníu pơlê kân Đinh Văn, tơring Lâm Hà tối tơdroăng pơxâu phak, xo tơvêh tơnêi dêi kuăn pơlê pro xôi mê gá pá, xua vâi kơtôa’’.

‘’ ‘Na tơdroăng kal vâ dêi kuăn pơlê mê á hiăng ‘nâi tâng vâi tối pêt báu a pơlê kân Đinh Văn ôh tá châ xo hên, tâng pêt loăng yâu păn hdrong châ xo hên, thăm nếo ối châ xo hên luâ tâ péa pái  hdrôh tâng vâ pơchong [ă pêt kơphế hâi pơchông klâi [ă pêt báu.

Xua mê, drêng Vi [an pơlê kân séa ngăn, tối pơchân mê kuăn pơlê xuân rak vế pêi pro tơdroăng hnê tối ôh tá chiâng ok tơnêi kơđu. La drêng kăn [o# vêh ah vâi pro nếo vâi pêi a hâi tơdrốu, hâi t^ng, pêi plâ măng vâ kơđu tơnêi a klâng’’.

 

Pôa Dũng pơtối ok tơnêi pro tơbăng klâng báu vâ hơ’leh xúa tơdroăng ki ê

 

 

Tiô pôa Nguyễn Thái Sơn, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an pơlê kân Đinh Văn, tơring Lâm Hà ăm ‘nâi, a pơlê kân Đinh Văn tơdroăng gu tơnêi pêi chiâk hiăng châ mâu kăn tơring pro lá mơ-éa hôu tối [ă pơxâu phak liăn. Laga tơdroăng pơxâu phak liăn xuân hâi pro kơtăng hên ngế xuân ối mơhno\ng pro xôi. Tơring hiăng tối tơbleăng ăm kong pơlê vâ ai pơkâ pơxâu phâk teăm tơdrêng.

‘’Tiô tơdroăng pơxâu phak thế ngế ki gu kơđu tơnêi, [ă mâu kuăn pơlê ki ê ôh tơdjâk troh tơdroăng vâi pêi cheăng kâ ngin dế tối tơbleăng ăm tơring pơkâ luât ăm kuăn pơlê xua a kơpong mê,  ‘na tơdroăng rak tơniăn kế kâ ôh tá  hên môi tiah  kơpong ki ê. Tâng tơdroăng rêh ối kuăn pơlê xông tơ-[rê mê thế pơkâ ăm kuăn pơlê hơ’leh hdrê pêt ki ê môi tiah hơ’leh pêt kơchâi hơpê, pêt reăng tung hngêi nhe\ng, pêt loăng yâu păn hdrong vâ ăm kuăn pơlê châ xo tơ’mot hên liăn, mơdêk tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê châ tơniăn.

Tâng pin rơkê tơmiât nhên hdrối ’na cheăng kâ môi tiah a kơpong ki ê ‘na tơniăn kế kâ ăm kuăn pơlê mê kô pá kuăn pơlê vâ mơnhông tung pêi pêi chiâk ‘’.

Ôh tá xê to a pơlê kân Đinh Văn mê a mâu cheăm ki ê dêi tơring Lâm Hà tơdroăng kuăn pơlê gu tơnêi kơđu klâng vâ pêt loăng yâu, mơjiâng pro hngêi xuân hlo ai hên. Pôa Đinh Đức Chí, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an tơring Lâm Hà tối: Ai tơdroăng kuăn pơlê mâu cheăm tung tơring gu tơnêi kơđu klâng pêt báu, ok tơnêi drêng hâi ai pơkâ ăm phêp hơ’leh tơnêi xúa pro tơdroăng ki ê. Tơring hiăng thế mơhno ăm mâu cheăm thế mơjiâng troăng hơlâ, pơkâ lăm séa ngăn, mơdât, rup pơxâu mâu ngế, rơxế ki to\ng tơnêi pro xôi luât kơđu tơnêi a klâng [ă ai pơkâ rơdêi vâ mơdât tơdroăng ki tối kơpêng mê.

‘’Ngin hiăng hnê mơhno ăm mâu tơring cheăm thế pro kơtăng tơdroăng pơxâu mâu ki kui tơnêi pro hơ’leh kơpong ki mê. Kho\m thế mâu rơpo\ng ki pro xôi mê vêh pro dêi môi tiah hdrối’’.

Kơđu klâng klêi mê hơ’leh pêt loăng yâu păn hdrong, klêi mê pro hngêi a tơnêi ki kơđu mê pro oh tá tro luât [ă pơkâ tiô luât. Mâu khu râ kăn kal thế pơxâu phâk kơtăng mâu ki pro xôi luât, drêng mê nếo kât mơdât tơdroăng kơđu tơnêi klâng.

            Tuấn Anh chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng