Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô kơxo# ki tăng ‘nâi ing trang Worldometers riân troh hâi lơ 22/10, tâi tâng kơxo# ngế tâ pơreăng Covid-19 tung lâp plâi tơnêi lối 41.400.000 ngế, tung mê ai lối 1.135.000 ngế hlâ. Kơxo# ngế tâ pơreăng hiăng prêi le\m ai 30.850.000 ngế. Pơreăng hiăng tơdjâk troh 213 to kong têa [ă kơpong tơnêi tơníu tung lâp plâi tơnêi. Inâi 5 to kong têa ki tâ hên má môi a tíu ki riân ngăn pơreăng Covid-19 mê cho Mih, Ấn Độ, Brazil, Rusi [ă Tây Ban Nha.

Pơreăng tâ tú nếo tung lâp châu Âu [ă tâ tú [ă ki re\ng a Mih, pơklât thế hên kong têa athế vêh pơkâ tơdroăng ki hbrâ mơdât. Mâu kong pơlê kân ki ê a peăng tơdế kong têa Mih dế athế mơ-eăm hbrâ mơdât [ă tơdroăng ki rế tâk kơxo# ngế tâ Covid-19, [ă kơxo# ngế tâ ki nếo [ă mot pơlât tung hngêi pơkeăng tâk hên.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định