Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Mâu kăn xiâm pơkuâ kong têa tung lâp plâi tơnêi hiăng pơtroh kơthô rơkâu hâk kơ pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hneăng nếo, tơdrêng amê, hnối ôh tá piu tơdroăng ki kal má môi dêi lâp plâi tơnêi xua ing tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19 troh a tơdroăng ki hơ’leh hyôh kong prâi. Kố châ ngăn cho mâu tơdroăng pơloăng mơnúa kân kal ai tơru\m hên kong têa, môi tung mâu tơdroăng ki châ achê la hiăng tro piu lôi klêi kơ’nâi pôa Donald Trump pro kăn xiâm xiâm hneăng hdrối nah.

Cho kăn xiâm roh má 46 dêi kong têa Mih dế loi tơngah kô ‘’ ’mâi rơnêu mâu tơdroăng ki hiăng tơ’nhê’’, klêi mê xuân thăm mơdêk tơru\m cheăng tung hên mâu kong têa vâ kum ăm lâp plâi tơnêi châ tơkâ mâu tơdroăng ki pơloăng mơnúa. Jâ Angela Merkel, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng hiăng pơtroh rơkong rơkâu kơ pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa hneăng ki nếo [ă jâ Kamala Harris, Kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa tung hâi ki to krâ kơlo\ng. Jâ Angela Merkel hiăng tối tơdroăng ki pôa Joe Biden to krâ kơlo\ng môi tiah ‘’tơdroăng ki leh kân dêi tơdroăng pêi pro tiô hiâm mơno kuăn pơlê Mih’’ [ă pói tơngah môi tơdroăng cheăng ki nếo tung tơru\m pơla péa pâ kong têa. Pôa  Manuel Lopez Obrador, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mexico hiăng mơhno tối ‘na tơdroăng ki vâ môi tuăn [ă troăng hơlâ dêi pôa Joe Biden ‘na hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, kô thăm mơdêk tơdroăng pêi cheăng kâ [ă ngăn nhên ‘na tơdroăng kuăn pơlê ing tíu ê mot rêh ối a kong têa Mih, tơdrêng amê, hnối pơkâ troăng prôk ki tơniăn vâ mơnhông mơdêk tung la ngiâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định