Tăng ngăn hâi: 23/9/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 22/9, pôa Trần Thanh Mẫn, kăn xiâm hnê ngăn Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam pơkuâ po rôh hôp hbrâ ăm rôh tơku\m po tơdroăng ‘’Lâp tơnêi têa tơdjuôm ivá kum mâu kơtiê’’ hơnăm 2020.

Tơpui a rôh hôp, pôa Trần Thanh Mẫn tối nhên: Kố cho môi tung mâu tơdroăng cheăng ki ai pơxúa vâ pêi pro troh tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam, pêi pro tơdroăng tơ’noăng ‘’Lâp tơnêi tơdjuôm ivá kum mâu kơtiê – Pôi tá lôi kơbố pá ro\ng’’ xua Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh tối tơbleăng.

Kơxo# liăn mơhnhôk châ sap ing tơdroăng kố kô kơjo kum ăm rơpo\ng kơtiê, kuăn pơlê kơtiê kơpong tíu tơkăng kong, mâu kong pơlê ki tro tơ’nhiê kế tơmeăm xua kong mê khía mơhot tung hơnăm 2019 – 2020.

Tơdroăng kố kô châ tối tơbleăng tung rơ’jiu, um tơvi mơ’no tơdrêng a hyôh Rơ’jiu Việt Nam [ă Um tơvi Việt Nam a 20 chôu hâi lơ 17 khế 10 hơnăm 2020.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định