Tăng ngăn hâi: 3/12/2020

 

VOV4.Sêdang -  Kơxo hâi lơ 1/12, a pơlê kong xiâm Vientiane, kong têa Lếo, Khu xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng Nhân yân Kăch măng Lếo, Chin phuh, Kuo#k ho#i, Măt tra#n xiâm kong têa Lếo hiăng tơku\m po kân krip tơngăm koh tơâ roh má 45 hơnăm hâi Mơjiâng tơnêi têa [ă 100 hơnăm hâi kot mâ pôa Kaysone Phomvihan, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa.

Tung plâ 45 hơnăm hiăng luâ, kơnôm ai tơdroăng pơkuâ ngăn tro khât păng ‘nâng dêi Đảng Nhân yân Kăch măng Lếo, kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo Lếo hiăng châ [lê trâng hên tung tơdroăng mơjiâng [ă kring vế tơnêi têa. Maluâ klêi kơ’nâi rak vế, pêi pro tiô troăng hơlâ hơ’leh nếo sap ing hơnăm 1986 troh nôkô, Lếo hiăng ai tơdroăng hơ’leh ki tơtro tung tơrêm kơvâ cheăng: Tơdroăng pơkuâ ngăn tơniăn, tơdroăng rêh ối xuân hlâu, pêi cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla châ mơnhông pơtối đi đo. Tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê chôa ‘lâng hơ’leh nếo.

Tung roh ki po kân krip dêi hâi leh mơd^ng mê, pôa Bounnhang Vorachith, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn, Kăn xiâm hnê ngăn hiăng mơhno tối ‘na tơdroăng koh mơnê kơ pôa Kaysone Phomvihan, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa Lếo hneăng hdrối, ngế ki hiăng pleăng dêi hnoăng cheăng plâ rơxông tơná vâ mơnhông tơdroăng ki tơplâ tơplong pro tơleăng le\m hdroâng kuăn ngo, pro tơnêi têa tơru\m chiâng môi.

 

Gương tơblôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định