Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Lếo kong chiâng kong têa ki pêi lo liăn chía hên tâng pêi châ kơlo mơdêk cheăng kâ sap ing 6,5 – 7% tung hơnăm 2020 – 2030. Pêi lo liăn rêm ngế châ 4 rơpâu dolar tung môi hơnăm. Vâ pêi châ tơdroăng kố, a Hneăng hôp Đảng Nhân dân Kăch măng Lếo rôh má 11, kong têa kố hiăng mơ’no tối mâu troăng hơlâ môi tiah ‘mâi mơnhông ivá cheăng kâ tơtro [ă tơdroăng pêt mơjiâng, tê mơdró ki hên tơmeăm; hbrâ rơnáu, kơhnâ tung tơku\m pêi pro châ tơ-[rê ing túa pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla.

Pak^ng mê, Chin phuh Lếo xuân ngăn tơdroăng cheăng tung la ngiâ mơdêk ngiât troh hơnăm 2030 cho kế tơmeăm ki xiâm vâ rak tơniăn tơdroăng pơkâ ki ton xo\n, malối cho ăm tơnêi têa hluăn ing kong têa ki hrá mơnhông mơdêk, chiâng kong têa dế mơnhông tơtêk pêi lo liăn chía hên [ă châ tơdroăng pơkâ krá ton a hơnăm 2030 tiô troăng ngiât [ă krá tơniăn.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định