Tăng ngăn hâi: 31/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tung khế 8 [ă 8 khế apoăng hơnăm kố, tâi tâng kơvâ pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê mơdêk tơdroăng mơjiâng tơdroăng pêi pro rak krúa kế kâ. Troh nôkố, Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê hiăng mơjiâng [ă mơdêk tơdroăng mung liăn xua pêi chiâk deăng păn rơnăng ká xi xo\ng [ă 1 rơpâu 612 tơmeăm pêi, [ă 2 rơpâu 346 tơmeăm pêi lo [ă 2 rơpâu 989 tíu tê tơmeăm hiăng châ séa ngăn tiô pơkâ.

Tung mâu rôh pêi pro ki pơxúa, ai veăng dêi 100 khu pêi cheăng tơru\m, 250 ko\ng ti, tung mê ai mâu grup ki kân. Khu hnê mơhno mâu tíu pêi cheăng  mơdêk hnoăng cheăng pêi ăm xêt khât ki tơ-[rê [ă tơniăn krúa tung pêi pro krế kâ. Mơdêk séa ngăn, lăm ngăn, séa mơnhên teăm tơdrêng vâ châ ‘nâi, pơxâu phak [ă tơbleăng mâu tơdroăng pêi pro xúa oh tá tro pơkâ, tung mê, tơku\m hên tung pơxâu phak mâu ngế ki xúa trếo ki mơdât oh tá ăm xúa rơvât tung pêi pro kế tơmeăm pê lo ing chiâk deăng.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định