Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi ai mâu rôh séa ngăn ăm hlo lối 40 rơtuh ngế kuăn pơlê a Mih hiăng lăm tâ ph^u re\ng tâ pơkâ, tối tơbleăng kơxo# ph^u tâ hơnăm 2020 kô hên tâ tâng vâ pơchông [ă 4 hơnăm hdrối. Kơxo# ph^u pôk dế nôkố hiăng tơ’mô vâ chê 30% tâng vâ pơchông [ă tâi tâng 136 rơtuh ph^u pôk dêi rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih a hơnăm 2016. Tâ ph^u hdrối hâi pôk hiăng châ po rơdâ hơnăm kố xua pơreăng Covid-19.

A kong pơlê kân New Hampshere rôh apoăng ăm phêp kuăn pơlê tâ ph^u ing tíu pơtroh kơthô. Tung pơla mê, ai mâu kuăn pơlê ki ‘nâ lăm tâ ph^u tơdrêng hdrối hâi pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa xuân tâ hên [ă mâu kong pơlê kân tung mê ai Texas hiăng mơdon hâi tâ ph^u re\ng tâ 1 pơla măng t^ng.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định