Tăng ngăn hâi: 20/1/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hdró mơd^ng tơbâ 60 hơnăm Hâi k^ tơkêa kring vế, gak ngăn pơla Mih – Nhuk [ă rơkong krếo thế mơdêk ó khât [ă trâu hơngế tâ tung tơru\m pơla péa kong têa.

Pôa Donald Trump tối, tung pơla tơdroăng kring vế, gak ngăn pơtối hơ’leh [ă mâu tơdroăng ki pơloăng mơnúa rế hên, Khu tơru\m pơla Mih – Nhuk kal châ mơdêk tâ nếo. Pôa xuân ối loi tơngah Nhuk kô pơtối veăng kum ăm tơdroăng kring vế tơdjuôm.

Tung pơla mê, a mơd^ng tơbâ 60 hơnăm hâi k^ tơkêa kring vế [ă Mih châ tơku\m po a Nhuk, pôa Shinzo Abe, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk krếo thế mơdêk tâ nếo tơru\m cheăng pơla Mih – Nhuk.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định