Tăng ngăn hâi: 22/1/2020

VOV4.Sêdang - Mih tối thế Sinuâ veăng hôp tơpui tơno pơla pái pâ ‘na pháu hơnêa trếo pơtôu [ă Rusi. Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ăm ‘nâi, hơnăm nah pôa hiăng tơpui tơhrâ 1 tơdroăng ‘na kơdroh pháu hơnêa trếo pơtôu [ă pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Sinuâ, vâ ai môi hlá mơ-éa chêh hên tơdroăng kal pơla 3 kong têa ki rơdêi ‘na trếo tik nik má môi lâp plâi tơnêi. La Rusi ta troh nôkố xuân tối oh tá vâ veăng hôp.

A  môi hneăng hôp nếo po a kong têa Swiss, pôa Robert Wood, Kăn teăng mâ Mih tối hiăng troh chôu kal po hôp tơpui tơno pơla pái pâ kong têa Rusi, Mih [ă Sinuâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng