Tăng ngăn hâi: 4/1/2020

VOV4.Sêdang - Hơnăm 2014, Gia Lâm cho môi tung péa to cheăm ki apoăng dêi Lâm Hà, kong pơlê Lâm Đồng châ ối má môi tung mơjiâng thôn pơlê nếo. Pơtối rak vế ki tơ-[rê mê, mâu hơnăm hdrối nah, kuăn pơlê a cheăm Gia Lâm pơtối rak vế ki tơ-[rê, rơtế môi tuăn, ‘no ivá mơjiâng cheăm cheăng kâ rêh ối tiô troăng nếo. Ai tiah mê, ôh tá piu hnoăng veăng dêi mâu ngế hnê mơhnhôk kuăn pơlê rak vế, pêi pro.

 

 

Ngiâ méa thôn pơlê nếo dêi Gia Lâm hiăng hơ’leh khât. Hngêi trăng, troăng klông tung cheăm hiăng châ mơjiâng pro klêi [ă hiăng pêi pro tiô tơdroăng ki rơhêng vâ dêi kuăn pơlê a cheăm. Vâi hdrêng châ hriâm tâp a mâu hngêi trung ki le\m. Mâu troăng prôk mot tung pơlê, cheăm hiăng tôh [ê tong krúa le\m, tơdrăng, tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê prôk lăm [ă pơto chơ kế tơmeăm. Kuăn pơlê hiăng khên tơnôu hơ’leh pêt mâu hdrê loăng, mơdêk pêi lo liăn a mâu [ăng tơnêi. Hyôh kong prâi, tơnêi tíu thôn pơlê châ rak tơniăn khât.

Ôh ti xê pơtê a mâu tơdroăng ki hiăng pêi pro klêi, nôkố khu kăn pơkuâ, măt tra#n [ă khu pú hên cheăm Gia Lâm dế pơtối mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng, mơhnhôk kuăn pơlê pơtối tơdjuôm ivá pêi pro mâu tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo mơdêk ki rơkê ple\ng a cheăm. Sap ing apoăng hơnăm 2019, cheăm hiăng pơkâ túa mơjiâng cheăm pêi klêi thôn pơlê nếo mơdêk pơkâ pêi klêi a mơ’nui hơnăm.

Đảng ủy [ă khu kăn pơkuâ cheăm Gia Lâm mơnhên tơdroăng ki kal xiâm cho tối tơbleăng, mơhnhôk kuăn pơlê ‘nâi nhên ki pơxúa kal [ă hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê [ă tá khu pơkuâ troăng hơlâ kal kí tung mơjiâng thôn pơlê nếo.

Pôa Đà Văn Hinh, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng ủy, kăn hnê ngăn Vi [an cheăm Gia Lâm ăm ‘nâi:

‘’Tung tối tơbleăng tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo tối tơdjuôm [ă tung mơjiâng thôn pơlê nếo mơdêk ki rơkê ple\ng tối krê, ngin đi đo mơnhên hnoăng cheăng tối tơbleăng, mơhnhôk athế prôk ahdrối 1 hvêa chêng. Nôkố, mâu ngế ki pêi hnoăng cheăng mơhnhôk a cheăm xuân pơtối tối tơbleăng, mơhnhôk tiô túa ki tơtro vâ kuăn pơlê pôi tá la lâi pơtê veăng kum hâi pêi cheăng, kum liăn ngân, pleăng tơnêi, pleăng loăng pêt, mơjiâng, ‘mâi rơnêu mâu hngêi trăng, troăng klông a cheăm; tơdjuôm ivá rak vế kong prâi; ‘no liăn mơnhông mơdêk cheăng kâ, mơdêk tơdroăng rêh ối.

{ă tơdroăng ki tơdjuôm, ki kal mê cho mơhnhôk kuăn pơlê tơru\m, rak vế [ă mơnhông tâ nếo mâu tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo vâ ăm ngiâ méa thôn pơlê nếo dêi cheăm ‘’ôh tá xê tiô túa ton’’ ki rế hía rế mơnhông mơdêk’’.

Kơnôm pêi pro tro hnoăng cheăng tối tơbleăng, mơhnhôk kuăn pơlê, Gia Lâm cho cheăm ki pêi pro tro túa pơkâ ‘’Tơnêi têa [ă kuăn pơlê rơtế pêi’’, mơhnhôk tơdroăng ki veăng kơhnâ dêi kuăn pơlê a cheăm tung pêi pro mâu tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo ki rơkê ple\ng. Tiô riân ngăn dêi cheăm, hơnăm 2019 cheăm Gia Lâm hiăng tối tơbleăng pêi pro [ă hiăng xúa 6 to troăng prôk tung thôn pơlê ai tâi tâng ki xo\n lối 2.400 met [ă kơxo# liăn ‘no lối 2 rơtal 400 rơtuh liăn.

Nôkố, cheăm Gia Lâm dế pơtối pro 5 to troăng [ê tong ai ki xo\n 1.800 met [ă kơxo# liăn ‘no lối 1 rơtal 600 rơtuh liăn. Tung mê, kuăn pơlê veăng kum tơdế. Ki xiâm môi tiah rơpo\ng nâ Nguyễn Thị Yên, a thôn Quang Trung 4, hiăng nâp lối 300 rơtuh liăn, pleăng lối rơpâu met karê tơnêi vâ pro 7 to troăng prôk tung lâp cheăm. Nâ Nguyễn Thị Yên tối: ‘’Hdrối nah tâng tối troh tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo, rơpo\ng á xuân tá hâi ‘nâi nhên khât. Drêng châ tối tơbleăng, tơpui leăng dêi mâu kăn [o# cheăm mê ngin ‘nâi nhên ki xiâm, ki pơxúa dêi tơdroăng [ă kơhnâ pêi pro. Malối, [ă mâu tơdroăng ki hiăng pêi pro klêi mơjiâng thôn pơlê nếo a cheăm, kuăn pơlê ngin phiu ro khât, loi tơngah [ă hbrâ rơnáu pơtối veăng kum vâ mơjiâng mơnhông mơdêk pơlê, cheăm’’.

Môi tơdroăng bâ eăng ki ê tung mơjiâng thôn pơlê nếo ki mơdêk rơkê ple\ng a Gia Lâm cho troăng prôk hiăng ai on tơhrik, krúa, le\m xua Kuăn pơlê Thôn 2 veăng kum mơjiâng pro. Khu  mơhnhôk cheăm Gia Lâm hiăng tơru\m [ă chi [o#, Khu pơkuâ Măt tra#n Thôn 2 tối tơbleăng, mơhnhôk kuăn pơlê mơjiâng pro troăng prôk tiô túa ki nếo dêi cheăm [ă ki xo\n lối 600 met. Troăng kố kuăn pơlê hiăng ‘no xêh liăn krâ ‘măn pul on ăm gá bâ eăng, pêt reăng, loăng ki pro mơnâ mâ ngăn a péa pâ troăng.

Sap ing môi to cheăm ki pơxiâm pêi ing tơdroăng ki ku\n má môi [ă ôh tá iâ tơdroăng ki xơpá drêng pơxiâm mot tung tơdroăng tối tơbleăng mơjiâng thôn pơlê nếo la Gia Lâm cho môi tung péa to cheăm ki pêi klêi thôn pơlê nếo ki apoăng dêi Lâm Hà [ă nôkố xuân cho môi tung mâu tíu cheăng ki djâ troăng ahdrối tung mơjiâng thôn pơlê nếo a cheăm.

Nôkố, kơxo# rơpo\ng kuăn pơlê a Gia Lâm châ xúa on tơhrik đi đo [ă tơniăn châ tâi tâng. Troh nôkố, tung cheăm hiăng ai 3/3 to hngêi trung châ mơnhên pêi pro tro tiô pơkâ dêi tơnêi têa ‘na tơmeăm khoăng xúa tung hngêi trung. Pêi lo liăn rêm ngế dêi Gia Lâm nôkố châ dâng 49 rơtuh liăn/môi ngế/môi hơnăm.

Troh mơ’nui hơnăm 2019, Gia Lâm hiăng pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo. Pôa Đào Văn Hinh, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng ủy, kăn hnê ngăn vi [an cheăm Gia Lâm ăm ‘nâi: ‘’Tung la ngiâ ah, ngin pơtối mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng, mơhnhôk vâ kuăn pơlê tung cheăm pôi tá la lâi pơtê tơdjuôm ivá mơjiâng pơlê, cheăm rế hía rế mơnhông mơdêk’’.

Hlá tơbeăng Lâm Đồng

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng