Tăng ngăn hâi: 10/1/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô khôi túa vêa vong dêi vâi kơdrâi kuăn ngo K’ho cho athế ‘nâi chiâng te\n hmôu, jiâ hdrối vâ xo kơnốu; drêng hiăng chiâng te\n hmôu, jiâ mê mơngế kuăn kơdrâi tung rơpo\ng hngêi châ ngăn cho mơngế ki xông droh, hiăng hlê ple\ng. Nâ K’Liêng Rôlan ối tôh kơpho# Boneur C, pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng xuân cho ngế ki tiah mê. Nâ cho rơxông ki pơtối dêi rơpo\ng hngêi [ă hâk mơnâ vâ khât [ă hnoăng cheăng te\n hmôu, jiâ xua jâ [ă nôu hiăng hnê ‘măn ăm. Ki pói rơhêng vâ kân má môi dêi nâ, mê khu rơxông nếo mơngế K’ho nôkố athế ‘nâi te\n hmôu vâ mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná ôh tá tro hía lôi.

 

 

Nâ K’Liêng Rôlan hơ’muăn tối sap ing ối tơx^n nah nâ hiăng hmâ lăm ngăn dêi jâ, dêi nôu ối a túa te\n hmôu jiâ vâ xúa tung rơpo\ng hngêi tơná. Mâu hmôu, jiâ ki hmâ xúa tung rơpo\ng hngêi mê cho bung, kơpâu ki vâ pôu kuăn ‘ne\ng lơ jiâ, rơmoăng ki vâ kơxê kơxon teăng ếo pơrá cho xua ngế jâ, ngế nôu te\n mơjiâng pro.

Kơnôm ai tơdroăng hnê tối kơhnâ krâu dêi ing ngế jâ, ngế nôu, drêng nâ xiâm châ 13 hơnăm, 14 hơnăm nah, nâ hiăng chiâng te\n mơjiâng xêh mâu kên ki klup ko, te\n mơjiâng priê xâng a ko\ng. Troh 15 hơnăm nâ hiăng chiâng te\n mơjiâng jiâ roh apoăng. Te\n hlo hiăng chiâng nâ thăm rế hâk git, malối bro rơneăm mâu um khu kuăn hmui vâ mơhno tối tơdroăng ki tơru\m, khíu pâ dêi pó; um mâ chêm kơtốu a mâu rơnó pêi chiâk deăng tơkéa vâ tối tơbâ hâi khế, rơnó, khế hơnăm; um hngêi trá cho vâ mơhno tối tơdroăng phâi tơtô, tơniăn lơ um méa mâ hâi, têa kroăng cho vâ mơhno tối tơdroăng ki krih tơviah, koh nhoa#m [ă khu xeăng.

‘’Te\n mơjiâng hmôu, jiâ cho vâ mơhno tối ‘na mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Um rơneăm cho vâ mơhno tối ‘na rêm tơdroăng rêh ối, pêi cheăng kâ rêm hâi dêi vâi krâ rơxông hdrối nah, môi tiah lăm lúa chêm chok, tơnăng, lăm krí plâi. Um rơneăm a tơrêm plâ hmôu, jiâ vâi te\n rơnuâ pro pơrá phá dêi pó, ôh tá xê môi tiah.

Tơdroăng ki rơneăm bro um méa a hmôu, jiâ cho tơdroăng ki pá, xua mê, pin athế kơdo mơ-eăm rak vế mâu túa rơneăm ki le\m má môi vâ mâu hmôu, jiâ châ te\n mơjiâng mê ga le\m [ă tơtro khât’’.

 

 

Hmôu, jiâ dêi rơpo\ng nâ K’Liêng Rôlan

 

Hdrối nah, kơpê cho xua ing tơná rơpo\ng hngêi pêt mơjiâng a chiâk deăng, klêi mê vâi xo kơpê ki hiăng têng xăm vâ vế prế. Drêng hiăng ai prế vâi kơ’nhâm mơngiơk prế mê ing mâu chhá ki ko xo tung kong. Ôh tá xê môi tiah mơngế Mạ ki hâk vâ to mơngiơk rơbông, mơngế K’ho a kơpong Lạc Dương hmâ pro um méa ki rơmăng. Mơngiơk a mâu kơpâu, hmôu, jiâ ki hmâ hlo cho rơbông, prăng, ngiât prăng, ‘nhu\ng.

Tiô rơkong tối dêi nâ K’Liêng Rôlan mê tơdroăng ki tơku\m mâu um rơneăm ki rơmăng ga kô kum rak vế châ chăn chía tơtôu tung rơnó khía hngiú. Ti xê to tơdroăng ki xúa vâ kơxê kơxon rêm hâi, mê sap ing chal vâi krâ roh ton nah, mâu hmôu, jiâ hiăng châ mơngế K’ho ngăn cho tơmeăm ki kal vâ diâp o\ng mế, lơ pro tơmeăm ki vâ ăm dêi pó, mơjiâng tơdroăng tơru\m pơla pơlê cheăm:

‘’Hmôu jiâ cho tơmeăm khoăng ki kơnía [ă mâu hdroâng kuăn ngo tơná. Roh vâi krâ nah, vâi xúa hmôu, jiâ vâ hơ’leh xo mâu tơmeăm ki ê lơ diâp ăm dêi pó, chiâng ai tơdroăng ki tơru\m tung pơla mâu pơlê cheăm ki ê’’.

Pơlê Boneur C, pơlê kân Lạc Dương, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng ai 112 rơpo\ng, ki hên cho mơngế K’ho mê hiăng ai 70 rơpo\ng ki veăng te\n hmôu jiâ, rế vâ kum mơnhông tơdroăng rêh kâ ối dêi rơpo\ng hngêi, xuân cho vâ mơhno tơbleăng mâu hmôu, jiâ, rơmoăng dêi kuăn ngo tơná ăm tơmối ki mot ôm hyô. Maluâ ti mê, ki pá má môi dế nôkố, cho tơdroăng vâ mơ’no tê mâu hmôu jiâ mê. Vâ khoh te\n mơjiâng môi plâ hmôu, jiâ mê athế ton sap ing 20 hâi troh a 1 khế, tê [ă yă kơnâ sap ing 600 rơpâu troh 1 rơtuh liăn, la xuân ôh tá ai mơngế vâ rôe.

Khu rơxông nếo tung pơlê ôh tá ai hâk git kơ cheăng te\n mơjiâng hmôu, jiâ, rơmoăng, la [ă nâ K’Liêng Rôlan xuân ối hâk vâ [ă hnoăng cheăng ki kố:

‘’Cheăng te\n hmôu, jiâ cho pá puât khât, athế ton hâi xua tơdroăng ki te\n rơneăm ga athế rơhí rơhó, la cheăng teăn hmôu jiâ cho mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo mê kal athế pơtối rak vế [ă mơnhông luâ tâ kơ mê. Kố cho hnoăng cheăng ki pêi pro ai pơxúa khât vâ rak vế dêi mơhno túa le\m tro hdroâng kuăn ngo.

Tiô á tơmiât, rơxông nếo nôkố xuân athế ‘nâi te\n hmôu, jiâ, xua tơdroăng te\n rơneăm hmôu jiâ lơ xâp rơnuâ ếo pơtâk dêi hdroâng kuăn ngo cho vâ mơhno tối ki krê dêi hdroâng kuăn ngo. Á pói rơhêng vâ, mâu vâi jâ, vâi nôu ki rơkê te\n hmôu, jiâ kal pơtối hnê tối ăm kuăn cháu la ngiâ vâ cheăng te\n hmôu, jiâ pơtối ối rak vế troh la ngiâ ah’’.

K’Brọp chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định