Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Pôa John Stoltenberg, Kăn xiâm chêh tơm xo rơkong khu tơkêa Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiăng pơtroh rơkong krếo pôa Joe Biden, ngế châ um tơvi Mih tơbleăng tối châ [lêi trâng tung roh tâ ph^u rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hơnăm 2020 veăng Hneăng hôp khu râ kăn xiâm NATO a Bruxelles apoăng hơnăm 2021 klêi kơ’nâi to pro kăn.

Xông tơpui tung roh hôp khu chêh hlá tơbeăng ahdrối Hneăng hôp Ngế xiâm tơpui kâ mâu kong têa ối tung khu tơru\m NATO, pôa John Stoltenberg tối ăm ‘nâi: Ngin tá hâi mơnhên khât hâi, chôu ki vâ tơku\m po laga kô ai môi hneăng hôp veăng amê ai tâi tâng khu râ kăn pơkuâ mâu kong têa ối tung khu NATO, tung mê, ai Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ki nếo. Pôa Joe Biden cho môi ngế môi tuăn hên [a\ hlê ple\ng ‘na NATO.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định