Tăng ngăn hâi: 14/6/2020

 

 

Riân troh nôkố, ngoh Đinh Uých ối a thôn 3, cheăm Pờ Tó, tơring Ia Pa, kong pơlê Gia Lai hiăng ai 15 hơnăm klê rơkê tung tơdroăng hnê mơhno to\n chêng tơgôu koăng [ă 7 hơnăm ‘mâi rơnêu pât idrâp chuât dêi chêng koăng. Hâk mơnâ tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng sap ing ối ku\n nah, ngoh hiăng hmâ tiô krâ pơlê hriâm tơdroăng to\n chêng, tơgôu koăng, thăm nếo kơdo mơ-eăm hriâm tâp xêh. Drêng châ 16 hơnăm, ngoh hiăng chiâng rơkê to\n chêng, tơgôu koăng [ă hiăng chiâng ngế ki kơhnâ rơkê khât tung to\n chêng tơgôu koăng dêi pơlê cheăm.

 

 

 Ngoh Đinh Uých mơnúa to\n hmâng ngăn idrâp kơtum chêng koăng ki nếo rôe dêi pơlê

 

 

Drêng hlo tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng hiăng vâ hía lôi, hơnăm 2011, tơdroăng ki ‘mâi rơnêu, ‘mâi mơnhông mơhno túa le\m tro ‘na chêng koăng pơrá châ mơđah, mơhno hên hdroh, kơhnâ khât. Tơring Ia Pa, cheăm po mâu lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm droh rơtăm tung pơlê cheăm. {ă tuăn tơmiât [ă tơdroăng rơkê ple\ng ki ngoh hiăng hloh hlê rơkê ple\ng, ngoh Uých hiăng châ hnê to\n chêng tơgôu koăng. Tung pơla 1 khế hnê ăm rêm to lâm, ngoh hiăng hnê kơhnâ ó khât tiô tơdroăng ki hiăng hlê ple\ng [ă túa ki nhên má môi tung tơrêm túa to\n chêng, tơgôu koăng, túa ki to\n chêng koăng vâ mâu vâi o, vâi muăn thăm rế hâk vâ, mơnâ git, hâk tơngăm [ă ai tuăn hiâm ‘nâi rak vế, chôu ‘măn tơdroăng to\n chêng, tơgôu koăng, rơngê ting ting dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Troh nôkố, ngoh Úych hiăng hnê 7 to lâm to\n chêng, tơgôu koăng xua cheăm tơku\m po. Mâu ngế ki hâk vâ, mơnâ git, tí tăng xêh túa ki hriâm to\n chêng tơgôu koăng rế hía rế kơdrâm.

Kơnôm ai vâi krâ-nho\ng o ki kơhnâ rơkê tung hnê tối ‘na to\n chêng, tơgôu koăng môi tiah ngoh Uých mê, vâ chê tâi tâng vâi droh rơtăm a thôn 3 pơrá hiăng ‘nâi rơkê to\n chêng tơgôu koăng. Khu to\n chêng tơgôu koăng dêi thôn dế nôkố ai lối 30 ngế ki hmâ lăm mơđah to\n chêng tơgôu koăng a mâu hâi leh mơd^ng. Hơnăm 2019, khu kố hiăng châ kâ pri má péa a Hneăng tơ’noăng mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá mâu hdroâng kuăn ngo, xua tơring tơku\m po.

Hơnăm 2013, ngoh hiăng prôk lăm lâp tơring, cheăm ki achê vâ hriâm túa ‘mâi rơnêu pât chêng koăng, ngoh hriâm ing hên ngế. Klêi kơ’nâi hriâm hiăng rơkê khât, ngoh lăm troh a mâu pơlê vâ tí tăng kơtum chêng koăng ki hiăng tri tróu vâ ‘mâi rơnêu. Kơnôm ai kơpeăng ko\ng ki rơkê [ă hiâm mơno hâk vâ git khât [ă tơdrá dêi kuăn ngo, ngoh Uých hiăng chiâng ngế ki ‘mâi rơnêu chêng koăng ki châ ô eăng tung kơpong. Mâu pơlê, cheăm ki ai chêng koăng tro tơ’nhê pơrá chiâng ăm ngoh, kơnôm ngoh ‘mâi rơnêu ăm i tơtro idrâp, tơdrá chêng koăng.

Cheăm Pờ Tó, tơring Ia Pa, kong pơlê Gia Lai ai 9 to thôn, pơlê; rêm pơlê cheăm rak vế ai sap ing 1 troh 2 kơtum chêng koăng. Vâ pơtối rak vế, [ă mơnhông tơdroăng mơđah to\n chêng tơgôu koăng, mâu hơnăm achê pơla kố, Vi [an hnê ngăn cheăm hiăng tơku\m hnê mơhno, po hên lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm vâi droh rơtăm a pơlê cheăm kố. Pôa Trần Văn Hiếu, kăn [o# ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, pơlê pơla dêi cheăm Pờ Tó tối ăm ‘nâi: ‘’Ngoh Đinh Uých cho ngế ki hiăng ai hên hnoăng veăng rak vế ngăn tơdroăng hriâm, mơđah to\n chêng tơgôu koăng. Pak^ng veăng hnê mơhno tối tơdroăng to\n chêng koăng ăm kuăn cháu, ngoh ối cho ngế ki rơkê ‘mâi rơnêu chêng koăng. Khu chêng koăng ki lâi hiăng tri tróu, ôh tá tơtro tơdrá, ngoh pơrá veăng kum, ‘mâi rơnêu kơhnâ khât. Ngoh Úych păng ‘nâng cho ngế ki rơkê dêi pơlê cheăm.

 

 

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định