Tăng ngăn hâi: 1/12/2020


VOV4.Sêdang - Jâ Angela Merkel, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng hiăng tơtrâ pơkâ pêi dêi mâu kong pơlê kân ăm phêp mâu hngêi ăm tơmối kâ koi ối pơtê lôu péa tơdah mâu rơpo\ng troh xah hêi tung roh hâi t^ng kân Noel, tơbleăng tối, tơdroăng pêi kố kô pro pơrea\ng Covid 19 xông tâ tú ó. Kơxo# mơngế tro tâ a kong têa Alơmăng pơtối tâk hên tâng pơchông [a\ kơtăn kố 1 măng t^ng, ôh tá bê tơmâng luât mơdât môi tiah dế pêi pro sap ing khế 11 hdrối kố.

Măng t^ng hdrối, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng [a\ mâu kăn pơkuâ kong pơlê kân hiăng môi tuăn pro pơhôi iâ luât mơdât vâ ăm phêp mâu rơpo\ng tơku\m ôu kâ hâi t^ng kân Pâ Xeăng chu chiâng kuăn mơngế. Laga tung roh hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi a peăng kơnho\ng [a\ peăng mâ hâi lo ăm phêp mâu hngêi tơmối kâ koi ối pơtê lôu péa tơdah mâu rơpo\ng troh tơku\m.

Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng tối, kố cho tơdroăng pro ki tơ’lêi tro tâ pơrea\ng, ki má lối a mâu pơlê kong kân [a\ kơpong ai mơngế tâ tú hên.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định