Tăng ngăn hâi: 27/8/2020

 

VOV4.Sêdang – Peăng xêi lơ 26/8, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Kăn hnê ngăn Vi [an tơnêi têa ‘na Chin phuh đie#n tưh pơkuâ hneăng hôp tiah hmâ tiô pơkâ mơ’no tơdrêng tung um tơvi. Mơgêi hneăng hôp, pôa Nguyễn Xuân Phúc ăm ‘nâi, hlo tơdroăng ôh tá tơniăn ‘na pơreăng kân Covid-19 pro, môi tơdroăng tí tăng ‘nâi ple\ng ăm hlo 97% kuăn pơlê môi tuăn [ă tơdroăng hnê mơhno pơkâ dêi Đảng, Tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât pơreăng. 


 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hneăng hôp tiah hmâ Vi [an tơnêi têa ‘na Chin phuh đie#n tưh

 

Tung mê khu xiâm tối ăm ‘nâi mâu tơdroăng nếo ai [ă hyôh internet hiăng teăm hnê mơhno mơdêk pêi pro mâu tơdroăng xúa ko\ng nge# tho\ng tin tung hbrâ, mơdât pơreăng, tăng mâu ngế ki kal. Ngế pro xiâm hnê ngăn ngăn tơnêi têa thế Khu xiâm tối ăm ‘nâi tơdroăng nếo ai [ă hyôh rơ’jiu pê klêi hlá mơ-éa pơtroh ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơkâ mơnhông mơdêk Chin phuh kơxo# pơla hơnăm 2021-2025, pơkâ troăng hơlâ hơnăm 2030, [ă pê klêi pơla sap khế tơpah troh khế tơchên hơnăm kố, pro tơniăn tơtro [ă troăng hơlâ mơnhông lâp plâi tơnêi [ă ki xiâm ‘na Việt Nam.

‘Na tơdroăng Chin phuh kơxo#, Ngế pro xiâm hnê ngăn thế mâu khu xiâm, kơvâ cheăng kong pơlê pê klêi tơdroăng pơkâ, tối ăm ‘nâi kơxo# râ khu xiâm, kong pơlê a khế 10/2020 [ă tơdjêp tơtro tối ăm ‘nâi ‘na tơdroăng ki chêh ‘măn dêi tơnêi têa.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định