Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang – Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh nếo pơtroh kơthô kơxo# 1699 hâi lơ 2/12/2020 ‘na mơdêk hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Tung kơthô ai chêh: Mâu kong pơlê, pơlê kong kân, ki hdrối cho mâu kơpho# xiâm tơnêi têa hnê mơhno pêi pro 5K tung hbrâ mơdât pơreăng môi tiah tơdroăng hnê tối dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât, ki hdrối thế pơklât truâ kên pâng môh rơkong, xôh pơkeăng kơdê pơreăng  a kơpong klâ krê, mâu kơpong tơku\m pú hên, drô troăng kân, drêng to rơxế kân, malối a mâu tíu khăm pơlât.

{ă mâu ngế ki tâ tú pơreăng Covid-19 a pơlê kong kân Hồ Chí Minh: Vi [an hnê ngăn pơlê kong kân Hồ Chí Minh hnê mơhno pro kơtăng, re\ng tăng ngế ki F1, F2 dêi rôh tâ tú ki nếo ‘nâi, [ă tơdroăng tăng khât vâ ‘nâi, pôi tá ăm châ tâ tú rôh má 3. Mâu kơ koan chêh hlá tơbeăng pơtối hnê tối ‘na hbrâ mơdât pơreăng, hnê kuăn pơlê hbrâ rơnáu đi đo; mơdât tơdroăng ki tối hmâng vâ, oh tá tro pro kuăn pơlê chiâng xâu, tô tuăn.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định