Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pêi cheăng [ă Tíu xiâm tơnêi têa Khu ngăn mơhnhôk hriâm tâp Việt Nam vâ hbrâ ăm Hneăng hôp khe\n kơdeăn mâu túa pơkâ hriâm tâp kơhnâ rơkê tung lâp tơnêi têa hơnăm 2016 – 2020.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa Khu ngăn mơhnhôk tơdroăng hriâm tâp Việt Nam tơbleăng trâu hơngế mâu túa pơkâ hriâm tâp, ôh ti xê to mơdêk hiâm mơno hriâm tâp a mâu hơnăm ối nếo mê ối mơdêk hiâm mơno kơhnâ hriâm [ối dêi a mâu ngế hơnăm hiăng hên.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế athế hbrâ nhên mâu tơdroăng cheăng mơgêi mâu túa pơkâ hriâm tâp, pơkâ mơ’no po rơdâ mâu túa pơkâ ki kơhnâ rơkê, hơ’leh nếo hiâm mơno pêi cheăng dêi Ho#i tung hneăng ki nếo vâ ôh ti xê to mơdêk hiâm mơno hriâm tâp dêi mâu hơnăm ối nếo mê ối mơdêk hiâm mơno kơhnâ hriâm [ối a mâu ngế ki hiăng hên, drêng mơnhông dêi chal nếo nôkố [ă pơkâ thế pêi pro tơdrêng tung mơjiâng chin phuh kơxo#, pơlê pơla kơxo# [ă tơdroăng cheăng kâ kơxo# a tơnêi têa pin.

Klêi kơ’nâi Hneăng hôp khe\n kơdeăn mâu túa pơkâ hriâm tâp kơhnâ tung lâp pơlê pơla, veăng kum mơdêk ki rơkê ple\ng tung mâu ngế cheăng tung tơdroăng ki pơkâ thế mơnhông mơdêk rơdêi dêi tơnêi têa tung hneăng ki nếo.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định