Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 23/10, a Hà Nội, Kơ koan xiâm II – Khu xiâm pơkuâ lêng tơku\m po leh tơdah Medái Gâk kring Tơnêi têa ối má môi [a\ Leh tơbâ 75 hơnăm Hâi mơjiâng. {a\ mâu tơdroăng pleăng kân k^n [a\ tơdroăng cheăng tơleăng le\m hdroâng mơngế, mơjiâng [a\ gâk kring Tơnêi têa, Khu tơmâng tong tơdroăng kal kong têa ê Khu lêng phiu ro châ Pôa Hồ 3 xôh pơtroh kơthô, 2 xôh troh lăm pôu, pơchân [a\ mơhnhôk. Đảng, Tơnêi têa 2 xôh diâp inâi Khên tơnôu Khu lêng kuăn pơlê rơxông pơhlêh nếo; diâp medái Hơlo\ng tr^ng, 2 Medái Hồ Chí Minh [a\ hên pri ki kơnía ki ê.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa Diêp Medái Gâk kring tơnêi têa ăm khu râ kăn pơkuâ Kơ koan xiâm II

Klăng roh leh tơbâ 75 hơnăm hâi mơjiâng, Khu tơmâng to\ng tơdroăng kal kong têa ê kơvâ cheăng lêng Việt Nam phiu ro châ Đảng, Tơnêi têa diâp Medái Gâk kring Tơnêi têa ối má môi mơnhên mâu tơdroăng châ tơ-[rê ki rơkê veăng kum tung tơdroăng mơjiâng, gâk kring Tơnêi têa. Xông tơpui a roh leh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa  kheăn kơdeăn, kơdeăn kheăn Khu tơmâng tong tơdroăng kal kong têa ê Khu lêng Việt Nam tung plâ 75 hơnăm tơplâ, mơjiâng [a\ xông kân hiăng mơnhông rơkê tung tơmâng tong tơdroăng kal kong têa ê tiô jâ pôa nah, pơtối rah xo túa ki rơkê tơtro dêi khu tơmâng tong tơdroăng kal kong têa ê lâp plâi tơnêi, xo vế hên túa ki rơkê tơtro kơnâ ing hên tơdroăng; pêng păm trâu hơhngế tiô rơkong hnê dêi Pôa Hồ nhuo#m pâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định