Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Ai mâ [ă xông tơpui drêng koh tơbâ 20 hơnăm hâi mơjiâng Khu xiâm ngăn ‘na te\n ché, pơchoh hmân ếo Việt Nam, dó inâi Vitas, mê pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơnhên tối, kơvâ te\n ché, pơchoh hmân ếo Việt Nam troh nôkố hiăng châ 120 hơnăm, troh nôkố hiăng ai dâng 7 rơpâu khu mơdró kâ, mơjiâng cheăng pêi ăm vâ chê 3 rơtuh ngế pêi cheăng. Tơkâ luâ 20 hơnăm mơnhông [ă mơdêk, Khu xiâm ngăn ‘na te\n ché, pơchoh hmân ếo Việt Nam ai 478 ngế cheăng, tung mê, ai 500 ngế ki tơru\m cheăng.

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn diâp hlá cơ tơ’noăng

 

‘Na tơdroăng ki mơnhông tung la ngiâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn pơkâ thế kơvâ te\n ché, pơchoh hmân ếo pơtối tơbleăng ăm Chin phuh tung mơjiâng tiô troăng hơlâ, ki má lối cho troăng hơlâ ‘na kơvâ cheăng, kal to\ng kum hên tâ nếo tơdroăng ki mơnhông tê mơdró tung lâp tơnêi têa [ă pơ’leăng mâ mơngế ki vâ chê 100 rơtuh ngế, tơdrêng amê, kal athế rak vế, pêi pro tiô tơdroăng k^ tơkêa tung mâu tơdroăng ki Việt Nam hiăng veăng pêi tung khu, ki nếo mê cho Khu tơru\m cheăng tơru\m Thái Bình Dương vâ thăm rế châ mơdêk hên tâ nếo tung la ngiâ mê ah.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng