Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/12, Kơ koan tâ ph^u tơniăn krê kong têa Algeria dó inâi ANIE hiăng tơku\m po hôp khu chêh hlá tơbeăng tơbleăng apoăng roh tâ ph^u rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa. Ngế tơbriât tơniăn krê - Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa hneăng hdrối nah cho pôa Abdelmadjid Tebboune hiăng [lêi trâng a roh má 1.

Ho#i đong mơjiâng luât kô tơbleăng tơdroăng châ tơ-[rê dêi roh tâ ph^u rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa kố sap ing hâi lơ 16/12 troh hâi lơ 25/12 la ngiâ. {a\ kơxo# ph^u châ 58,15%, hluâ pơkâ dêi luât kong têa Algeria, [a\ tâng ôh tá ai hơ’leh klâi, Ngế pro xiâm hneăng hdrối nah, cho pôa Abdelmadjid Tebboune kô chiâng Kăn xiâm pơkuâ kong têa ki nếo dêi Algeria.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng