Tăng ngăn hâi: 3/8/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Tung môi roh ki kơdrâ vâ tơru\m ki hdrối mê hía nah tá hâi teăm ai tơdroăng ki le\m tro dêi pó to lâi, la Ngế xiâm tơpui kâ mâu kong têa ối tung Arab Thống nhât, dó inâi UAE [ă Iran hiăng kơdrâ krếo phôn tơpui tơno dêi pó vâ thăm mơnhông tơru\m cheăng pơla péa pâ tung tơplâ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng Covid-19.

Khu xiâm pơkuâ ngăn hlá tơbeăng dêi UAE chêh tối, tơpui phôn mê cho vâ thăm mơdêk tơru\m cheăng pơla péa pâ. Khu xiâm pơkuâ ngăn hlá tơbeăng UAE tối ăm ‘nâi, tung mâu roh tơpui tơno phôn mê, pôa Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ UAE vêh mơnhên tối, tơdroăng tơru\m cheăng pơla péa pâ Iran [ă UAE kô cho tơdroăng ki kal khât tung hnoăng vâ hbrâ tơplâ mơdât [ă pơreăng Covid-19, cho pơreăng kân ki hiăng tâ tú ó tung kơpong [ă lâp plâi tơnêi.

Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Iran vêh mơnhên tối, péa pâ hiăng vâ môi tuăn pơtối mơdêk tơpui kâ tung hên mâu tơdroăng ki pơrá phá dêi pó, ki rơhêng vâ tối, pơla tung kơpong dế trâm hên mâu tơdroăng xahpá.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng