Tăng ngăn hâi: 17/9/2020

 

 

Vêh trâm dêi nho\ng o tung hâi prêi le\m lo ing hngêi pơkeăng klêi 6 măng t^ng pơlât xua tamo tro pơreăng Covid-19, Yến Nhi ôh tá kơtôa dêi tơdroăng ki phiu ro. O tối ăm ‘nâi, lối 40 hâi ối pơlât tung hngêi pơkeăng, maluâ ivá ôh tá tro klâi, laga o xuân tô tuăn xua tơdroăng séa ngăn mơheăm đi đo hơ’leh. O tối ‘na tơdroăng ki tâ tung châ drêng tơná cho ngế apoăng châ hlo laga cho ngế ki má mơ’nui tung kơxo# 3 ngế tro tâ pơreăng Covid 19 a Dak Lak prêi le\m lo hngêi pơkeăng:

‘’Sap ing mot akố á xuân tô tuăn, drêng mê á tơmiât dêi tơná cho mơngế mo sêi mê pơlât kô re\ng tê. Laga drêng hlo tơdroăng séa ngăn mơheăm dêi tơná hơ’leh hên xôh, á pơxiâm tô tuăn. Mơhúa á đi đo châ mâu [ok thái pơkeăng mơhnhôk, pơchân tối á đi đo mơgrúa rơkong hne\ng, ôu kâ, pơtâp ivá đi đo vâ mơdêk ivá hbrâ mơdât pơrea\ng kố. Hâi kố châ ăm lo hngêi pơkeăng á phiu ro xua châ vêh rêh ối tung pơlê pơla, pơtối tơdroăng rêh ối tiah hmâ. Á mơnê hên mâu [ok thái pơkeăng hiăng kơhnâ pơlât, kơhnâ rak ngăn ăm á tung plâ mâu hâi kố nah’’.

{ok thái pơkeăng Châu Đương, Kăn pơkuâ Hngêi pơkeăng pơlât kơ-o lo mơheăm [a\ pơlât châi xôu kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi: Hngêi pơkeăng châ pơkâ cho tíu pơlât ăm tâi tâng mâu ngế ki nhôm [a\ mâu ngế dương t^nh Covid 19 dêi Dak Lak. Troh nôkố, akố bu u ối 3 ngế ki nhôm tro tâ. Hngêi pơkeăng hiăng hbrâ rơnáu mâu troăng vâ vêh pêi cheăng, cho tơdah, pơlât ăm mâu ngế kơ-o lo mơheăm [a\ châi xôu.

‘’Klêi kơ’nâi ngế tro tâ pơrea\ng 448 lo hngêi pơkeăng mê hngêi pơkeăng tơku\m xôh pơkeăng kơdê pơrea\ng tâi tâng hngêi pơkeăng, tơdrêng amê ai mâ đi đo vâ pơtối klâ ối kơtăn 14 hâi. Kơ’nâi mê hngêi pơkeăng kô pâ Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât pơtối tơdah mâu ngế châi xôu [a\ kơ-o lo mơheăm vâ khăm [a\ pơlât. {a\ krê tơdroăng pơlât châi tamo xua pơreăng Covid mê hngêi pơkeăng xuân hiăng ai troăng mơjiâng môi kơpong klâ ối kơtăn vâ hbrâ rơnáu tâng ai ngế tro Covid mê hngêi pơkeăng xuân pơtối tơdah [a\ pơlât’’.

Drêng tơdroăng pơrea\ng Covid 19 tung kong pơlê hiăng tơniăn, Vi [an kong pơlê Dak Lak hiăng ai mơ-éa kơxo# 8137 ‘na tơdroăng tah lôi kơdroh tơku\m kơdrâm mơngế tung hbrâ mơdât Covid 19 vâ tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê vêh tơniăn tiah hmâ, tơniăn tung hbrâ mơdât pơrea\ng, rế mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla. Dak Lak xuân mơnhên, tung la ngiâ, tơdroăng pơrea\ng xuân ối tâ tú ó, kal mơnhên hbrâ mơdât pơrea\ng tung môi pơla [a\ mơjiâng tơdroăng rêh ối, tơpui tơno tơtro tung pơla ai pơrea\ng. {ok thái pơkeăng Nguyễn Trung Thành, Kăn pho\ pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi:

‘’{a\ tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid tung la ngiâ mê kơvâ khăm pơlât pơtối séa ngăn tâi tâng mâu ngế lo ing mâu tíu ai pơrea\ng vêh a Dak Lak, ing mê pơtối séa ngăn klêi mê po rơdâ mâu troăng klâ ối kơtăn tro tiô pơkâ. Pơtối thăm pơtâng tối vâ kuăn pơlê ‘nâi troăng hbrâ mơdât Covid vâ kuăn pơlê ‘nâi tơdroăng hbrâ mơdât Covid, rak ngăn dêi châ chăn tơná. Kong pơlê hnê mơhno mâu khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât ôh tá tơngôu tung hbrâ mơdât pơrea\ng Covid ki rơhêng vâ tối cho mâu hngêi pơkeăng. Klêi mê pơtối rak tơniăn ‘na kơxo# mơngế pêi cheăng, kơmăi kơmok, pơkeăng vâ hbrâ mơdât pơrea\ng Covid’’.

Vũ Nam Trang chêh

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định