Tăng ngăn hâi: 3/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 2/8, Chin phuh Philippines tối pơtâng kô pơkâ luât kơtăng vâ mơdât kuăn pơlê prôk lăm tung kơpong [ă tung dế, tâ tá pơlê kong xiâm Manila tung 2 pơla măng t^ng, riân sap ing kơxo hâi lơ 4/8, tung pơla kong têa ki ối kơpong Đông Nam Á kố athế trâm pá puih xua ai tâ tú dêi pơreăng Covid-19, pơla mê, kuăn pơlê ki tro tâ hiăng tâk châ 100 rơpâu ngế.

Tơdroăng pơkâ kố hiăng châ mơ’no klêi kơ’nâi hâi lơ 1/8, ai 80 khu teăng mâ ăm 80 rơpâu ngế [ok thái pơkeăng [ă 1 rơtuh ngế thái pơkeăng pơtâng tối kal athế pêi pro kơtăng ó khât tâ xua pơreăng pơtối tâ tú ó, Philippines cho kong têa ki ôh tá kâi [lêi trâng tung hneăng hbrâ mơdât  pơreăng, xua kuăn pơlê rế hía rế tamo châi xua tâ tú pơreăng rế hên ó. Kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippines xuân mơhno tối tơdroăng loi tơngah khu ngăn ‘na  pơkeăng [ă khăm pơlât dêi kong têa kố, krếo thế rêm ngế [ok thái pơkeăng, thái pơkeăng kal athế pơtối mơdêk tơdroăng ki kơhnâ khât tung hnoăng cheăng tơplâ mơdât pơreăng Covid-19.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng