Tăng ngăn hâi: 14/2/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Delfin Lorenzana, Ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Philippines tối tơbleăng, kô ôh tá ai tơ’nôm mâu rôh lăm hriâm lêng tơchoâm ki lâi pơla kong têa kố [ă Mih. Hâi lơ 11/2 kố nah, pôa  Rodrigo Duterte, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Philippines hiăng tơbleăng ăm peăng Mih ‘na tơdroăng pơtê tơhrâ ‘no mâu lêng veăng hriâm VFA pơla mâu lêng péa tơnêi têa.

Ing mê, tơdroăng Philippines lo ing tơdroăng tơhrâ kô veăng pêi pro xêt khât klêi kơ’nâi 180 hâi ôh tá êa ăm phêp peăng Mih ‘no lêng lăm hnê hriâm lêng a kong têa kố.  Peăng Mih, pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih tơbleăng, tơdroăng pơtê VFA [ă pôa cho hmâ tê [ă kô kum Mih kơd^ng hên kơxo# liăn.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng