Tăng ngăn hâi: 10/10/2020

 

 

Hnoăng châ ‘nâi tơdroăng ki kal nếo cho môi hnoăng ki xiâm dêi kuăn mơngế, châ pơkâ tung luât lâp plâi tơnêi. Luât Việt Nam 2013 xuân mơnhên hnoăng kuăn pơlê ai hnoăng châ ‘nâi tơdroăng ki kal. Tơdrêng amê, troăng tơmiât pêi dêi Đảng, Tơnêi têa Việt Nam cho tơniăn hnoăng ăm rêm ngế kuăn pơlê châ xúa tơdâng tơ’mô mâu hnoăng kuăn mơngế, tung mê, ai hnoăng châ ‘nâi tơdroăng kal, ôh tá pơrah mơngế tiô khôp, hdroâng kuăn mơngế, kơnốu lơ kơdrâi, lơ pêi cheăng klâi [a\ hía hé.

Tơdroăng châ ‘nâi tu\m têk, tơtro, re\ng cho tơdroăng ki kal, ki má lối cho tơdroăng tơdjâk troh hnoăng ki pơxúa [a\ ai pơxúa tơxâng dêi kuăn pơlê. Xua mê, tơdroăng po rơdâ xiâm kối cho tơdroăng ki kal [a\ thâ ki mâu râ, kơvâ cheăng a mâu kong pơlê ai vâi krâ hdroâng kuăn ngo rêh ối vâ tơniăn ăm tơdroăng pêi pro hnoăng châ ‘nâi tơdroăng kal dêi kuăn pơlê.

A Sơn La, tiô pôa Lưu Minh Quân, Pho\ pơkuâ ‘na pơtâng tối [a\ mơhnhôk kuăn pơlê kơvâ cheăng Đảng kong pơlê Sơn La, xuân cho Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơring Bắc Yên mơnhên: Hlê ple\ng tơdroăng tơbleăng tơdrăng tơdroăng kal re\ng, tơniăn rêm ngế kuăn pơlê tung kong pơlê châ ‘nâi tơdroăng, ki rơhêng vâ tối cho mâu tơdroăng ki tơdjâk troh vâi krâ hdroâng kuăn ngo môi tiah: ‘na tơdroăng rah xo hok tro, roh tơ’lêi tăng cheăng pêi, rah xo mơngế pêi cheăng, ‘na yă kế tơmeăm khoăng pêi lo ing chiâk deăng [a\ hía hé cho tơdroăng pêi ki pơxúa, hên hơnăm kố nah, tơring kơpong kong ngo Bắc Yên đi đo tơtro\ng pơtâng tối tơdroăng kal re\ng, teăm tơdrêng troh [a\ kuăn pơlê. Pôa Lưu Minh Quân tối:

‘’Tơring hiăng tơku\m po krếo tâi tâng mâu kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tung chi [o#, Kăn pơkuâ mâu pơlê vâ tơbleăng tâi tâng tơdroăng, ing mơ’no liăn cheăng, ing tơdroăng ki tơ’lêi, ing tơdroăng ki pá puât, ing troăng hơlâ [a\ hía hé. {a\ tiah mê cho mâu kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tung chi [o#, Kăn pơkuâ pơlê mê, vâi cho mâu ngế ki tơbleăng tơdroăng cheăng, pơtâng tối châ tơ-[rê má môi a mâu tíu cheăng. Tiah mê, pak^ng mâu [âng ki vâi krâ tâng, xua vâi ôh tá ‘nâi chư, cho pá puât tung tơdroăng vâ tơmâng nâl Xuăn. {a\ troăng vâ châ ‘nâi xuân ôh tá xê tung tơdroăng tơku\m po hneăng hôp [a\ hía hé, mê xuân cho mâu tơdroăng pêi tơdrêng a mâu rơpo\ng tung mâu chôu ki vâi krâ châ ‘nâi tơdroăng kal, troăng hnê mơhno po rơdâ pêi pro [a\ mơhnhôk tá khu cheăng kal kí veăng. Tiô ngin, kố cho môi troăng ki châ tơ-[rê’’.

Ki rơhêng vâ tối, Luât châ ‘nâi tơdroăng 2016 tối nhên: Tơnêi têa pro tơ’lêi hlâu vâ mơngế chó chêng tơvê ko\ng, klêk tuăn plôm mâ, mâu ngế rêh ối a kơpong tíu tơkăng kong, rơlố, kơpong kong ngo, kơpong ai tơdroăng cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla ki pá puât pêi pro hnoăng châ ‘nâi tơdroăng kal. Pôa Lê Văn Kỳ, Kăn hnê ngăn Vi [an tơring Bắc Yên, kong pơlê Sơn La, mơnhên tối: Ahdrối ai tơdroăng ing Vi [an tơring tơbleăng, ki hên kuăn pơlê Bắc Yên tá hâi ‘nâi lo pa kong ti tăng cheăng pêi. Klêi kơ’nâi hên xôh tơku\m po pơtâng tối, tơbleăng mâu tíu ki rah xo mơngế pêi cheăng, troh nôkố tâi tâng tơring ai troh lối 5 rơpâu ngế hiăng châ pro ko\ng nhân a mâu hngêi kơmăi kơmok [a\ kơlo liăn pêi lo hên tâ pêi chiâk deăng a pơlê.

‘’Ki kân má môi tung hơnăm kố nah ngin pêi mê cho pêi cheăng pa kong tơring. Ai drêng 5 rơpâu 500 ngế, drêng lâi xuân tiah mê. Tâng ing pêi chiâk deăng mê cho pá. Ngin pơtâng tối, rah xo mâu khu tê mơdró dế kal mơngế pêi cheăng hên vâ tơbleăng ăm droh rơtăm ki hiăng tro hơnăm pêi cheăng troh amê [a\ tăng cheăng pêi ăm vâ chê 700 ngế. Mê pêi lo liăn xuân châ hên. {a\ nôkố ngin hiăng [a\ dế pơtối pêi tơdroăng kố’’.

Tơnêi têa pin ai lối 20% pơ’leăng mâ mơngế cho vâi krâ hdroâng kuăn ngo. Tơniăn hnoăng châ ‘nâi tơdroăng kal ăm mơngế hdroâng kuăn ngo [a\ tơdroăng po rơdâ tơdroăng ki xiâm hiăng [a\ dế cho tơdroăng pêi ki kal a rêm kong pơlê, ki má lối cho tíu ai kơdrâm vâi krâ hdroâng kuăn ngo. Tơdroăng pêi kố kal châ pêi pro [a\ tơdroăng hnê tơ’nôm ivá pêi cheăng, tơdroăng cheăng ăm mâu ngế châ pơcháu hnoăng cheăng tơbleăng tơdroăng kal tung tơdroăng tơniăn hnoăng châ ‘nâi tơdroăng kal dêi kuăn pơlê.

VOV4 chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định