Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang – Hâi lơ 2/12, pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ki châ pôk pơtối hiăng tơbleăng khu cheăng kâ xiâm tung khu kăn pơkuâ tung la ngiâ. Inâi pơkâ châ loi tơngah kô tơ-[rê kum ‘nâi mơnhông tơdroăng cheăng kâ Mih ki trâm tơdjâk ó xua ing pơreăng kân Covid-19. Tíu cheăng kăn xiâm ngăn liăn ngân châ pơkâ ăm jâ Janet Yellen. Jâ Janet, 74 hơnăm, kô cho ngế kơdrâi ki apoăng pơkuâ rak ngăn tíu cheăng ki kal kố sap nah tá hâi chói ai tung 231 hơnăm dêi kơ koan kố.

Péa tíu cheăng kal ki nếo cho rôh apoăng châ pơcháu ăm ngế Mih xiâm rêi châu Phi. Mê cho pôa Wally Adeyemo, ngế xiâm pho\ rak liăn ngân, [ă jâ Cecilia Rouse, kăn hnê ngăn Ho#i đong kum ‘na cheăng kâ. Pôa Biden xuân pơtroh jâ Neera Tanden pro ngế ki pơkuâ {ơrô cheăng Rak ngăn liăn ngân. Jâ Tanden kô cho ngế kơdrâi ki apoăng [ă ngế Mih xiâm rêm Nam Á ki apoăng pơkuâ kơ koan kố.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định