Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 25/11, tiô chôu kong têa, pôa Joe Biden, ki châ um tơvi kong têa Mih [ă kong têa ê tối cho ngế ki châ [lêi trâng tung rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih 2020, hiăng ai [ai pơchuât pởtoh troh kuăn pơlê Mih drêng Mơd^ng mơnê. Tung [ai tơpui ki ‘nâng ‘nâi mê, pôa Joe Biden tơku\m krếo thế kong têa Mih tơru\m tung mâu rôh hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Rơkong krếo thế châ pôa Joe Biden mơ’no tối klêi kơ’nâi kong têa Mih tơbleăng ai vâ chê 2.100 ngế hlâ xua tâ Covid-19 tung hâi lơ 24/11, vê hdró hâi ki hlâ rong hên má môi tung pơla ai pơreăng a Mih sap ing khế 5 hơnăm kố.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định