Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 8 khế 2, a pơlê kong kân Hồ Chí Minh, poâ Nguyễn Tấn Dũng, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng lăm pôu hngêi trung Đăi hok Tôn Đức Thắng. Kố cho hngêi trung đăi hok tơnêi têa châ Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ăm phêp pơkâ xo hnoăng liăn mơhriâm phá tơ-ê xêh, [a\ pêi pro tiu mâu hnoăng cheăng  pơkâ mơtiah môi hngêi trung ki kuăn pơlê veăng rơlo liăn mơjiâng pro, poâ Nguyễn Tấn Dũng tối rơdêi: Troăng rơhlâ dêi Đảng hơ’lêh nếo tâi tâng tơdroăng hnê mơhriâm, xiâm kối cho vâ rơkê ple#ng hên tung túa hnê mơhno mâo khu râ, thăm ai hên ngế ki rơkê pêi cheăng. Poâ Nguyễn Tấn Dũng pơkâ thế hngêi trung Đăi hok Tôn Đức Thắng pơtối hbrâ rơnáo xêh, hriăn tơmiêt tơdroăng rơkê, pơtối pêi klêi túa pêi cheăng, pôu râng hnoăng cheăng vâ tơku\m mơnhông mơdêk châ tơ-[rê ó tâ mê nếo tung túa hnê mơhno ki rơkê, tơxâng tơtro [a\ tơdroăng cheăng kal vâ a pơlê pơla. Poâ Nguyễn Tấn Dũng mơnhên tối: Chin phuh đi đo hbrâ rơnáo to\ng kum, tơleăng veăng mâu tơdroăng ki pá ‘na tơnêi tơníu, pro tơ’lêi ăm châ mung liăn [a\ hía hé, vâ hngêi trung Đăi hok Tôn Đức Thắng pơtối ai liăn ngân roê mơjiâng tu\m kế tơmeăm khoăng, kum tung hnê mơhriâm, xuân mơtiah pêi klêi hnoăng cheăng pơkuâ xêh dêi hnoăng cheăng rế châ tơ-[rê hôm tâ tung la ngiâ.

A Sa Ly tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định