Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 21/1, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng krếo phôn tơpui [ă pôa Scott Morrison, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Australia vâ tơpui ‘na tơru\m cheăng pơla péa pâ [ă mâu tơdroăng tung kơpong, lâp plâi tơnêi rơtế tơmâng. A rôh krếo phôn tơpui, pôa Scott Morrison rơkâu [ă loi tơngah khât Hneăng hôp Đảng tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Việt Nam kô pê klêi tơniăn mâu tơdroăng.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơpui phôn [a\ Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Australia

 

Pôa Scott Morrison púi vâ tơdroăng tơru\m pơla péa tơnêi têa kô châ mơnhông mơdêk chiâng khu tơru\m cheăng tung tâi tâng mâu tơdroăng a hơnăm 2023 drêng troh leh tơbâ 50 hơnăm hâi mơjiâng  tơru\m cheăng tơpui kâ pơla Việt Nam - Australia. Péa ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tơdroăng tơru\m cheăng, hlê ple\ng [ă loi tơngah khât dêi rơpó cho vâ mơhnhôk rơdêi mơdêk tơru\m cheăng tơ-[rê, trâu rơdâ pơla péa tơnêi têa.

Péa Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa vâ môi tuăn pơtối mơdêk  cheăng kâ pơla péa tơnêi têa, ‘măn hên tơdroăng tơru\m ivá veăng kum Việt Nam châ xúa kơxo# liăn vaccine tơ-[rê, tơniăn, mơdêk tơru\m cheăng a mâu luât pơkâ, hneăng hôp tung kơpong [ă lâp plâi tơnêi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định