Tăng ngăn hâi: 21/1/2021

 

VOV4.Sêdang – Khu kal pơtối mơjiâng, ‘mâi mơnhông mâu khu râ ki rơdêi, hơ’lêh nếo tơdroăng, troăng hơlâ pêi cheăng dêi Khu, troăng vâ pêi  a pơlê cheăm, rơtế hmâ [ă mâu ngế ki tro trếo ‘mêi.

Malối cho thế tơmâng khât troh mâu mâu ai hnoăng tơnêi têa, mâu ki pá puât’’. Kố cho tơdroăng pơkâ thế dêi pôa Nguyễn Xuân Phúc tối a hâi pêi cheăng [ă khu tro trếo ‘mêi điôxin Việt Nam, po a kong xêi lơ 20/1, a Hà Nội, pơtối rak vế pêi pro tơdroăng ‘’ tơru\m môi tuăn – pro hmâ – ai hnoăng cheăng veăng kum- Xua mâu ki tro trếo ‘mêi’’ troh nôkố khu ngăn mâu ki tro trếo ‘mêi dioxin hiăng mơnhông mơdêk re\ng, nhoăm [ă châ mơhno. Tâi tâng  kơxo# liăn to\ng kum tung mâu hơnăm hdrối lối 2,6 rơpây rơtal liăn, krê to hơnăm nah châ 370 rơtal liăn veăng kum mâu ngế tro trếo ‘mêi [ă mâu rơpo\ng kơdroh iâ ki pá puât, kơdroh iâ ki khéa kho, mơ-eăm tơru\m [ă kuăn pơlê.

Tơpui a hâi pêi cheăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối [ă mơnê kơ mâu ngế hiăng veăng tơplâ  tro  trếo ‘mêi, vâi hiăng trâm hên tơdroăng pá châi heăng khéa kong. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi thê hnê tối a mâu tơdroăng pâ thế dêi Khu ngăn mâu ki tro trếo ‘mêi điôxin Việt nam, thế mâu khu xiâm, kơ koan tiô kơ khu râ pơkuâ cheăng, pêi hnoăng cheăng tơná, tối ‘na troăng hơlâ vâ Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xéa ngăn  [ă pơkâ.

 

 Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định