Tăng ngăn hâi: 29/10/2020

 

 

VOV4.Sedang - A Tíu pêi cheăng Kăn xiâm tơpui kâ, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Kăn xiâm tơpui kâ hiăng krếo phôn tơpui [ă pôa Tony Blair, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Vie#n Tony Blair xua tơdroăng hơ’leh tung lâp plâi tơnêi. A rôh krếo phôn, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê rơkâu [ă khe\n kơdeăn hnoăng cheăng pêi tơ-[rê dêi Việt Nam tung tơdroăng plâ mơdât Covid-19 [ă cho môi tung iâ kơxo# mâu tơdroăng cheăng kâ pơtối châ tâk tung hơnăm 2020.

 

 

 

 

Pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tơpui  phôn tơpui [ă Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê

 

 

Pôa Phạm Bình Minh tối ki tơ’mot mâu khu ‘no liăn cheăng kong têa ê châ tơ-[rê [ă tơru\m mơnhông mơdêk ‘na kơmăi kơmok cho mâu troăng hơlâ pơkâ pêi ahdrối dêi Việt Nam tung mơnhông cheăng kâ rêh ối pơla mâu hơnăm nếo; púi vâ péa pâ mơdêk tơru\m cheăng tung  tơ’mot mâu khu ‘no liăn cheăng kong têa ê tơ-[rê tâ, vâ pêi tơdroăng tơkêa FDI xúa kơmăi ki dâi le\m, mơjiâng mâu hngêi trung hnê hơ’leh nếo tung tơdroăng xúa pêi, tí tăng ‘nâi ple\ng [ă mơnhông tơ-[rê hlối tơru\m [ă khu mơdró tung tơnêi têa ing tơdroăng hnê mâu ngế vâ pêi cheăng, vâ mơnhông cheăng [ă kơmăi kơmok ki kơjo kum.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định