Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 7 khế 2, poâ Trần Quốc Huy, kăn cheăng tung tíu xiâm Đảng, kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Nông rơtế [ă khu kăn pơkuâ mâu tíu xiâm, kơvâ cheăng hiăng troh pôu, rơkâu Têt mâu kăn [o#, lêng mố đo#i kak tíu tơkăng kong Bu Cháp, Bu Prăng, Dak Dang, Tuy Đức, tíu kak bo cheăng tơnêi têa Bu Prăng, tíu pơkuâ kak tơkăng kong Trương Tấn Bửu, Bo cheăng tơnêi têa Bu Prăng [ă kuăn pơlê a pơlê Bu Prăng 1, Bu Prăng 2, cheăm Quảng Trực, tơring Tuy Đức, kong pơlê Dak Nông. A mâu tíu ki lăm pôu mê, klêi tơmâng kăn pơkuâ mâu tíu cheăng tối tơbleăng tơdroăng cheăng dêi tơná [ă hnoăng cheăng hbrâ tơdah Têt ăm mâu kăn [o#, lêng [ă kuăn pơlê, poâ Trần Quốc Huy hiăng tơmâng xo mâu tơdroăng ki hiăng rơ-[rê, ki châ pêi pro tung hnăm 2014, hnối pơchân tối mâu kăn [o#, lêng, mâu tíu cheăng pơtối mơnhông tuăn hiâm hơhbrâ kơchăng, ‘nâi nhên tơdroăng, hbrâ tơplâ, xun mơtiah tơru\m krá kak [ă khu kăn pơkuâ ngăn Đảng, khu kăn pơkuâ kong pơlê, mâu khu lêng ki pơkuâ tung mâu tơring, cheăm tung tơdroăng ki rak vế tơniăn pơlê pơla, cheăm bêng, malối tung roh Têt hiăng vâ chê troh, rơnó hơngui hiăng klê, vâ kuăn pơlê châ kôh tơdah Têt tơniăn, hơniâp ro, phâi tơtô, pôi tá lôi ai tơdroăng ki xía vâ.

Katarina Nga tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định