Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Tung lâp tơnêi têa dế hbrâ vâ tơdah rơnó hơngui A$t Mui hnăm 2015, kơmăng lơ 8 khế 2, a Bến Nhà Rồng, pơlê kong kân Hồ Chí Minh po mơđah tơdroăng pơlê xiâm hnăm 2015 [ă tơdroăng ‘’Tơnêi têa le#m ro ’nâng‘’. Pôa Trương Tấn Sang, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa [ă hên khu kăn xiâm, dâng 1 rơpâu ngế Việt Nam ki rêh ối a kong têa ê tung lâp plâi tơnêi trôh tơdah Têt dêi hdrông tơná rơtế veăng trôh leh akố. Kơ’nâi 7 hnăm pơtối tơku\m po a Hà Nội, ‘’Rơnó hơngui pơlê xiâm hnăm 2015’’ châ tơku\m po a pơlê kong kân Hồ Chí Minh cho tơdroăng ki ai pơxúa drêng trôh leh tơbâ klăng 40 hnăm môi tuăn [ă lâp tơnêi têa, [ă xun cho hnăm ki ai hên hâi po leh kân krip dêi kuăn pơlê. {ă tơdroăng púi vâ tơdah rơnó hơngui tơtô, tơku\m [ă dêi pó tiu khôi tơlá, vêa vong dêi tơná hdrông mơngế pin. ‘’Rơnó hơngui pơlê xiâm hnăm 2015’’ hiăng châ po [ă hên tơdroăng tơ-[rê khât, mơtiah lăm pôu ngăn tíu tơplâ tung Pơkôt Klôh Củ Chi, chô nhăng tơbâ mâu ki hlâ a Đền Dược, chô nhang tơbâ mâu pơtao Hùng a tíu ôm hyô tơdroăng mơhno le#m tro dêi hdrông kuăn ngo, chô nhang tơbâ Pôa Hồ Chí Minh,  Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa a kơno tuk Bến Nhà Rồng [ă kơ’nêi ká mơdâo tiu khôi hmâ ton nah a hno têa Tàu Hũ. Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa rơkâu tâi tâng kuăn pơlê tung tơnêi têa [ă kong têa ê môi hnăm nếu ivá mo xêi - têi ‘răng, hơniâp ro, sôk suâ, cheăng kâ châ tơ-[rê hên, trâm pon mơhúa. Rơkâu tâi tâng kuăn pơlê Việt Nam pôi tá la lâi pơtê veăng kum mơnhông mơdêk dêi tơnêi têa xiâm kâi châ xông tơtêk, kro mơdro\ng.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định