Tăng ngăn hâi: 1/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 31/8, a Hngêi Kuo#k ho#i, tơku\m po Roh hôp tâi tâng roh má 29 dêi Vi [an mơjiâng luât. Roh hôp kố tơku\m po mơ’no tơdrêng tung um tơvi vâ kơ-êng hên tơdroăng ki kal. Peăng kơxo, mâu kăn tơpui kơxop mơ-éa tơbleăng tiâ tối, tơmâng xo hơ’leh tơdroăng tơkêa bro Luât tíu rêh ối (‘mâi rơnêu), pơkâ thế tung hneăng tá hâi kêi đeăng troăng kih thuât vâ rak tơniăn ki tơdjêp mâu tơdroăng ki kal [a\ mâu kơ koan pơkuâ tơnêi têa mê vâi xuân ăm phêp râk ki kơnâ dêi ph^u pơ’leăng mâ mơngế tung rơpo\ng hngêi, mơ-éa ối pơtân troh tâi lơ 31/12/2022.

Mâu kăn môi tuăn hơ’leh nếo dêi tơdroăng tơkêa bro luât, mê cho hơ’leh troăng pơkuâ tíu ối, tiô troăng xúa khoa hok kơmăi kơmok rơxông nếo, pơkuâ ing mơnhên inâi krê tung kơmăi vâ pro tơ’lêi hlâu tâ ăm kuăn pơlê tung tơdroăng pêi pro hnoăng xe\n ối hmâng vâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định