Tăng ngăn hâi: 2/8/2020

VOV4.Sêdang - Tiô khôi túa, vêa vong, hdrối vâ chiâng on veăng, mâu vâi rơtăm hdroâng kuăn ngo Triêng a pơlê Đăk Răng, cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum athế ‘nâi te\n tơmeăm, ‘nâi to\n chêng tơgôu koăng, mâu vâi droh athế rơkê te\n hmôu, te\n ché. Mâu vâi droh athế hbrâ tu\m 100 kât hdría ki le\m vâ nâp ăm peăng hngêi kơnốu tung hâi leh pơkoăng.

 

 

Pôa Brôl Vẻ, krâ pơlê Dăk Răng, cheăm Đăk Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi, sap ing chal vâi kra roh ton nah, khôi túa, vêa vong dêi mơngế Triêng hiăng rơkê ple\ng, ‘nâi nhên ‘na khôi túa: xo môi ngế kơdrâi, xo môi ngế kơnốu tê, tơdroăng mơjiâng on veăng cho tơná prế mơhno\ng vâ xêh.

 Vâ hbrâ ăm hâi ki pơkoăng, drêng mâ hâi tá hâi teăm lo, mâu vâi rơtăm ki ai ivá rơdêi tung pơlê hiăng djâ dêi pó lo lăm a chiâk deăng vâ tăng rup chêm, kuăn kiâ tung kong, lo lăm a têa kroăng vâ lăm chéa tăng rup ká [ă pế pơchên kế kâ tung hâi pơkoăng.

 

 

Cho vâi droh mơngế Jêh-Triêng athế ‘nâi hbrâ ko hdréa vâ chiân ăm peăng hngêi kơnốu hdrối pơkoăng

 

 

 

Mâu vâi krâ, mâu ngế ki ối a kơnoh on tung kuât, mơjiâng pro mâu prôa, không tiô túa vâi krâ roh nah, mơjiâng pro ing phêa, pơ-ốu, kơtôu plôi khăng vâ hơniâp ro, sôk suâ tung hâi pơkoăng, idrâp chuât dêi mâu prôa, không ki mê kô mơhno tối hiâm tuăn vâi cho vâ rơkâu mơhnhôk ăm on veăng hơnăm ối nếo.

Mâu vâi kơdrâi xuân lăm tung kong vâ tăng lêa xo hơpôe, tăng đôu, lo\ng tơpăng, kêi kơchâi kong vâ pế mơjiâng chiâng kế kâ ki ôh tá păng lôi tung mâu hâi pơkoăng.

Tung pơla mâu vâi rơtăm lo lăm a chiâk, lo a têa kroăng, mâu ngế krâ ki mơjiâng prôa, mâu vâi kơdrâi lăm tung kong, mâu vâi droh kơhnâ khât vâ to\ng kum ăm dêi pú tơdroăng ki vâ tăng hdréa chiân ăm peăng hngêi dêi ngế dôh, mâu hdréa ki châ kếo, ko bleăng tơ’mô, klêi mê, pôu jiân troh a hngêi dêi ngế kơdrâi, vâi hdrâ môi tíu vâ tơkôm hâi ki chiân ăm peăng hngêi kơnốu.

Tiô khôi túa, vêa vong, hdrối vâ chiâng ngế mế, ngế dôh, mâu vâi rơtăm athế ‘nâi te\n mơjiâng kế tơmeăm, athế ‘nâi to\n chêng tơgôu koăng, mâu vâi droh athế ‘nâi te\n hơkôa, te\n ché. Mâu vâi kơdrâi athế hbrâ tu\m 100 kât hdréa vâ nâp ăm vâi kơnốu tung hâi pơkoăng.

Hâi pơkoăng châ tơku\m po a kơhâi, apoăng cho tơdroăng ki vâ chiân hdréa o\ng mế ing peăng hngêi ngế kơdrâi troh a hngêi ngế kơnốu. Pơtối mê, kơnôm ai tơdroăng ki mơngế leăm, pơkoăng o\ng mế châ pế pơchên mâu hơ’neh chu, í, drôu xiâm [ă mâu ếo kơpe\n ki hdrối mê ngế kơdrâi hiăng te\n vâ pleăng ăm dêi kơnốu.

Tiô khôi túa dêi mơngế Triêng, pơkoăng peăng hngêi kơdrâi, ngế dôh kô ối peăng hngêi kơdrâi iâ hâi, klêi mê vêh ối peăng hngêi kơnốu. Tung pơla mê, vâi rơtế dêi pó rak ngăn mâu prá alâi, tăng ko hdréa, tăng pêi kơtro vâ tăng lăm lúa kuăn kiâ kong…

 Tung pơla mê, on veăng vêh ối hlối peăng hngêi ngế kơnốu. Hdrối vâ prôk, rơpo\ng peăng hngêi kơdrâi kô diâp 3 tơmeăm khoăng cho kế ki kl^ng péa, tiô tơdroăng ki mơhno tối vâ rak vế ngăn tơdroăng ki hơniâp le\m ăm péa pâ; kơtong tâ po kơtúa a hơpiâp on ăm tơdroăng rêh kâ ối phâi tơtô [ă môi to chó. Sap ing kố, prế rêh ối mơjo pâ dêi pó, pơrá tơmiât, pêi pro tiô môi troăng hơlâ tá troh kơtê hiâm ah.

 

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng