Tăng ngăn hâi: 24/11/2020

 


 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/11, Khu pơkuâ ngăn Đảng pơlê kong kân, Ho#i đong hnê ngăn, Vi [an hnê ngăn, Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam Pơlê kong kân Hồ Chí Minh tơku\m po kân krip Leh tơplâ 80 hơnăm Peăng Hdroh pơxiâm xông tơplâ lơ 23/11. A rôh leh, pôa Nguyễn Văn Nên, kăn pơkuâ ngăn xiâm Đảng, kăn pơkuâ ngăn Đảng Pơlê kong kân Hồ Chí  Minh hiăng pơchuât hlá mơ-éa hơ’muăn tối rôh xông tơplâ khên tơnôu dêi hâi Peăng Hdroh xông tơplâ, tối nhên, rôh xông tơplâ peăng hdroh hiăng ‘măn chôu hên [ai hriâm ki rơkê ple\ng, veăng kum ăm rôh tơplâ Khế 8 hơnăm 1945 [ă [lêi trâng rơnó hơngui hơnăm 1975.

 

 

Pơlê kong kân Hồ Chí Minh tơku\m po leh tơbâ 80 hơnăm hâi peăng Hdroh pơxiâm xông pơplâ xâ

 

Pôa Nguyễn Văn Nên ăm ‘nâi, tung la ngiâ ah, tung tơdroăng le\m tro tiô chal ki nếo, tơdroăng kơtăng tung hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 cho tơdroăng ki kho\m mơ-eăm vâ pêi klêi hnoăng cheăng kâ rêh ối hơnăm 2020 [ă mâu hơnăm ki pơtối. Pơlê kong kân pêi pro tơdrêng kho\m mơ-eăm 3 tơdroăng ki kal: hơ’lêh nếo rak ngăn mơnhông pơlê kong kân; mơnhông pro hngêi trăng troăng klông; mâu ngế cheăng [ă mơhno túa le\m tro pro chiâng tơmeăm xiâm.

Pôa Nguyễn Văn Nên pâ thế Đảng [o#, khu kăn pơkuâ [ă kuăn pơlê Pơlê kong kân Hồ Chí Minh mơdêk hiâm mơno dêi peăng Hdroh tơplâ vâ mơnhông mơdêk pơlê kong kân tơxâng cho ki xiâm dêi lâp tơnêi têa.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định