Tăng ngăn hâi: 11/10/2020

 

 

Klêi kơ’nâi to lâi khế pơtê xua vâ ăm kuăn pơlê klâ ối krê, rak vế tơniăn tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, tung mâu hâi ki kố, idrâp chêng kơlá hiăng chiâng hơniâp ro tung hngêi trá dêi [uôn K{u, cheăm Hòa Khánh, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak. Maluâ xiâm tơku\m tung pơla to lâi iâ hâi, tơdroăng ki pơtâp hiăng tro pơtê lôi klêi kơ’nâi tung pơlê pơla ai tâ tú pơreăng, la idrâp chêng koăng dêi mâu vâi o, vâi hdrêng xuân ối kơhnâ khât [ă tơ’ló. O Hoàng Bảo Long Niên, ối a [uôn K{u, cheăm Hòa Khánh tối, mâu vâi muăn akố châ khu vâi krâ hnê mơhno kơhnâ khât, tung mê, ai tá tơdroăng ki hâk kơhnâ khât tơdroăng ki hriâm to\n chêng tơgôu koăng thăm rế tơ’lêi tâ.

‘’Á hlo ro ‘nâng drêng hlo mâu vâi pú to\n chêng tơgôu koăng, á xuân hâk vâ to\n chêng, tơgôu koăng. Môi tiah mâu vâi pú to\n chêng mê á xuân vâ hriâm há. Á xuân hiăng chiâng to\n 2 [ai, mâu ngế ki rơkê hnê ăm á to\n chêng tơgôu koăng, ôh tá pá to lâi, tơ’lêi ‘nâng’’.

 Lâm hriâm to\n chêng hiăng châ po sap ing pơla pơtê hriâm a hơnăm kố a [uôn K{u ai 30 ngế droh rơtăm dêi mâu pơlê tung cheăm Hòa Khánh tiô hriâm, tung mê ai dâng 10 ngế cho vâi kơdrâi. Xua mê, hriâm tung rơnó pơtê mê tơdroăng ki hriâm xuân tơ’lêi hlâu, mâu vâi o xuân chiâng hriâm xêh tơdroăng to\n rêm hâi. Maluâ pơxiâm hmâ to\n chêng tơgôu koăng la mâu vâi o hâk nâ sôk phiu [ă tơdroăng to\n chêng. O Lò Thị Thùy Dung K[uôr, cheăm Hòa Khánh, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột ai tối tiah kố:

‘’Hơnăm kố á nếo xiâm hriâm to\n chêng tơgôu koăng mê drêng châ hriâm á hâk vâ păng ‘nâng. Á hâk vâ hmâng idrâp chuât dêi chêng koăng ga ro păng ‘nâng. Á to\n to lâi hdroh xuân tro há, mê á hiăng vâ tiô hriâm a mâu vâi pôa, vâi meh, vâi xuân hâk vâ hnê ăm á’’.

Pôa Y Klêk Kđoh cho ngế ki hnê tối to\n chêng tơgôu koăng dêi [uôn K{u ai tối tiah kố, vâ hbrâ ăm tơdroăng hnê tung lâm, hdrối mê, pôa hiăng châ hriâm lâm ki hnê ‘na to\n chêng koăng. Maluâ ối trâm hên ki pá drêng to\n chêng koăng, la tơdroăng hnê tối dêi mâu vâi pôa, vâi meh hiăng chiâng tơ’lêi tâ, xua mâu ngế ki hriâm mê re\ng tơ’lêi chiâng to\n chêng koăng. Tơdrêng amê, khu kăn pơkuâ ngăn pơlê cheăm xuân hiăng kơhnâ mơhnhôk, to\ng kum ngăn khât [ă to\ng veăng vâ lâm châ po hnê đi đo, malối klêi kơ’nâi hiăng pá ai pơreăng tâ tú tung pơlê pơla.

‘’Ngin hiăng hriâm lâm túa hnê to\n chêng koăng dêi hdroâng Rơđế, mơhúa ‘nâng akố, konôm ai tơdroăng to\ng kum ngăn khât dêi Đảng, dêi tơnêi têa vâ hnê mơhno ăm mâu vâi o, vâi muăn, kơ’nâi ah vâ vâi rơkê, pơtối hnê tối, rak vế tơdrá chêng koăng dêi hdroâng Rơđế. Xua mê, ngin hiăng châ hriâm mâu tơdroăng ki nhên dêi chêng koăng, chiâng tơxâng vâ hnê ăm vâi o, vâi muăn tung la ngiâ châ tơ-[rê khât’’.

 Tiô jâ Phạm Thị Hải Bình, Kăn pho\ pơkuâ ngăn tíu xiâm mơhno túa le\m tro, ivá [ă ôm hyô pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột tối, tung hên hơnăm hdrối mê hía nah, Tíu xiâm mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá [ă ôm hyô dêi pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột đi đo hmâ po lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm khu vâi droh rơtăm, vâi o pho#m â xông kân. Krê tung rơnó pơtê hriâm hơnăm 2020 kố, ai 3 to lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng châ tơku\m po a cheăm Ea Kao, Hòa Khánh [ă  Hòa Xuân. Kơnôm tiah mê, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng hbrâ rơnáu tơdroăng ki mơjiâng khu to\n chêng, tơgôu koăng hơnăm ối nếo lo ing mâu thôn,  pơlê, hbrâ rơnáu tơdroăng ki vâ mơđah to\n chêng, tơgôu koăng.

Vâ thăm mơdêk tơdroăng ki ai mơngế rơkê to\n chêng koăng tung pơlê, tung plâ 2 hơnăm hdrối kố nah, Tíu xiâm mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá [ă ôm hyô pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng tơku\m po lâm hnê hriâm, thăm mơdêk tơdroăng ki rơkê to\n chêng, tơgôu koăng hnê ăm mâu vâi krâ ki rơkê vâ vâi chiâng hnê tối ‘na to\n chêng koăng a mâu pơlê cheăm.

‘’Tung khế 6 hơnăm 2020 pơla hdrối kố nah, ngin xuân hiăng po lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm 12 ngế, tung mê ai 8 ngế nho\ng o dêi cheăm Ea Kao [ă 4 ngế dêi cheăm Hòa Khánh. Vâ thăm mơdêk mâu tơdroăng ki rơkê mê ki mâu nho\ng o hiăng châ hriâm tung pơla mâu khế hơnăm hdrối mê hía nah tiô kơ mâu ngế ki kal châ lăm hriâm kô vêh hnê ăm mâu vâi o vâi muăn dêi tơná tung pơlê’’.

Ing mâu lâm ki hnê kố, hên mâu vâi nho\ng o hiăng châ rơkê ple\ng túa ki hnê, tơtro, tơ’ló vâ vâi o vâi muăn châ hriâm to\n tơtro tâ. Ing mê, vâi kô tơ’lêi hlâu tâ tung tơdroăng hnê ăm mâu vâi o vâi muăn. Kố cho tơdroăng ki pói tơngah kô chiâng ai khu ki rơkê vâ pơtối hnê to\n chêng tơgôu koăng a mâu pơlê, veăng kum kơhnâ khât tung veăng rak vế mâu [ai chêng xuân môi tiah, thăm mơdêk tơdroăng ki rơkê ăm pơlê cheăm pơtối rak vế [ă mơnhông dêi tơdrá chêng koăng dêi pơlê pơla, hdroâng kuăn ngo tơná.

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định